Gazi Hakları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

MADDE 61 –  Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

MUHARİP GAZİ      : Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Harbe Fiilen Katılanları,

MALUL GAZİ          : Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Sınırlarını Korumak Ve Güvenliğini Sağlamak Görevi İle Harpte Veya Devletin Bekasını Hedef Alan Terör Örgütlerine Karşı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Mücadelede Her Çeşit Düşman Veya Terörist Silahlarının Tesiriyle Veya Harp Bölgesindeki Harekat Ve Hizmetleri Sırasında, Bu Harekat Ve Hizmetlerin Sebep Ve Tesiriyle Yaralanarak Tedavileri Sonucunda Sakatlığı Rapor İle Kesinleşenleri, İfade Eder.

 

TERÖRLER MÜCADELE KAPSAMINDAKİ 
GÖREVLERDE YARALANAN/SAKATLANAN PERSONELE SAĞLANAN HAKLARI

 

1. Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereği;

a. İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığı men, takip ve tahkiki konularında görevli olanlar bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanarak sakatlanmaları halinde,

b. Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik saldırılara maruz kalıp yaralanmaları/sakatlanmaları halinde,

c. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak sakatlanmaları halinde,

d. 2453 Sayılı Yurt dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği:

    (1) Yurt dışında birliği ile veya münferiden görevli personelin yaralanarak sakatlanmaları halinde,

    (2) Yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekât sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde yaralanarak sakatlanmaları halinde,

e. 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun gereği, sınır birlikleri personeli, verilen görevlerin ifası sırasında veya bu görevlerinden dolayı yada görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanarak sa¬katlanmaları halinde,

f. 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereği; yaptığı hizmet ve faaliyetler esnasında yaralanarak sakatlanmaları halinde, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarının % 25'inden % 75'ine kadar sakatlık derecesine göre, bunlardan yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz, yaşamını başkasının yardım ve desteği ile sürdürecek şekilde malûl olanlara ise en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 200 katı tutarında tazminat ödenir. (2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Ka¬nunu kapsamına girenlerden sakat kalan personele bu Kanun hükümlerine göre tazminat ödemesi Birlik Komutanlıklarınca yapılır.)

2. Avans Ödenmesi :

Tedavisinin devam etmesi sebebiyle, kesin işlemli sağlık raporunun alınmasının uzayacağı, yaralı personelin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, ölüm halinde ödenen tazminatın olay tarihi itibariyle % 1'i esas alınarak 10 katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminatın miktarından düşülür.

3. İş ve Güç Kaybı Raporu Bulunanlara Tazminat Ödenmesi :

Ayrıca yukarıda belirtilen Kanunlar kapsamında yaralanan personele; en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarı olan meblağın, yaralanmalarda % 20'sini geçmemek üzere işgünü/işgücü kaybı dikkate alınarak sakatlığa yol açmayan yaralanmalarda, iş ve güçten kalma sürelerine göre her gün için, arıza bırakması du¬rumunda, ölüm halinde ödenecek tazminatın % 20'sini geçmemek kaydıyla % 2'si, arıza bırakmaması halinde ise % 1 oranında tazminat ödenir.

4. Özel Harekat ve Operasyon Tazminatı :

Görev yerleri itibari ile Ek Tazminat alan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlar ile Erbaş/Erlerden; terörle mücadeleye yönelik görevlerin yapılması sırasında veya bu tür görevlerinden dolayı olduğu amirlerince onaylanması şartıyla yaralananlara, kazaya uğrayarak sakatlananlara fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ek tazminat ödenmeye devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez. (Yedek Subay, Erbaş ve Erler emsalleri terhis edilseler bile bu tazminatı alırlar.) Kesin İşlemli Sağlık Raporunun alınması veya 2330, 2629 Sayılı Kanunlar gereğince nakdi tazminat ödenmesi halinde ek tazminat ödenmesine son verilir.

5. Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

a. TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca, olayları itibariyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınarak maaş bağlanan Malul Sb (Yd.Sb. Dahil), Astsb., Uzm.Çvş.., Uzm.Erbaşlara, bunların ölümleri halinde dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde Emekli Sandığınca ödenir.

b. Erbaş ve Erlere; 5434 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince, tahsil durumlarına göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının %80’i üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.

c. 5434 Sayılı Kanunun 64 ncü, 2330, 2453, 2566, 2629, 3713 sayılı kanunlar kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tabikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle malul olanların kendilerine, bunların ölümü halinde dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece ilerlemesi işlemine tabi tutulur. 

d. Bunlardan başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

e. 5434 Sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin (a,b,c,ç,d,e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle malul olanların vefatı halinde; baba ve annelerine (geride eş ve çocuklarının kalması hali de dahil) muhtaçlık şartı aranmaksızın vefat tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Bağlanan aylıklar eş ve çocukların aylıklarını azaltmaksızın hazineden karşılanır. Babaya bağlanan aylık, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. 

f. Terörle mücadele, asayiş ve güvenliğin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerin dışındaki olaylarda malul olanların vefatı halinde anne ve babalarından muhtaçlık ve 65 yaşından küçük babalar için malullük raporu (çalışarak hayatını kazanamaz şeklinde) alınması şartı aranır.

6. Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak şekilde malul olanlara en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malullere mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. (Belirtilen kapsam dışında vazife malulü olan personele kendi derece /kademe ve kendi hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenir).

7. Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Harp/vazife malulleri ve malul gazilere Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79’ncu maddesi gereğince ek ödeme yapılır. Ödenecek miktar, T.C. Emekli Sandığınca belirlenen sakatlık derecesine göre hesaplanarak yılda bir defa ödenir. Ödeme, aylık bağlanmasına esas olay tarihinden geçerli olarak müteakip yılın en geç ilk üç ayı içerisinde yapılır. Bu ödeme maaş bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.

8. Öğrenim Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği malul personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yardım yapılır.

Öğrenim Yardımı için başvuru; öğrenim belgesi eklenmek suretiyle, T.C.Em.San.Gn. Md.lüğü Ödemeler Dairesi(ANKARA)’ne, yapılacaktır.

Başvurular, her yıl 31 Ekim tarihine kadar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılır. (söz konusu tarih Emekli sandığı Yönetim Kurulunca değiştirilebilmektedir.) Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez. Bu yardım miktarı her yıl yeniden belirlenir.

9. Oyak Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

OYAK Genel Müdürlüğünce 205 Sayılı Kanun gereğince üye olan personelden, “daimi malul olduğu” kesin işlemli sağlık raporu ile belgelenen Subay, Yedek Subay, Astsubay, Uzman Jandarmalar ile OYAK üyesi olan Uzman Erbaşlar ve Sivil Memurlara verilir.

Yardım; maluliyet tespit tarihinden (kesin işlemli sağlık raporu tarihinden) itibaren (1) yıl içinde OYAK Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde, vücut fonksiyonlarındaki kayıp oranına göre değişen miktarda yapılır.

10. OYAK Konut Kredisi Verilmesi :

Tam ve daimi maluliyet veya kısmi ve daimi maluliyet yardımına hak kazanan OYAK üyelerinden “TSK’lerinde Görev Yapamaz” raporu alanlara, hizmet ve üyelik sürelerine bakılmaksızın maluliyet yardımının ödendiği tarihteki limit üzerinden konut kredisi verilir. 

Kredi hakkı, maluliyet yardımının ödendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde sona erer. Ancak, TSK’leri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre TSK’lerinde göreve devam personel için 2 yıllık süre uygulanmaz.

11. Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb) :

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci Madde (b) fıkrası gereği; kamu konutlarından yararlanmakta iken malulen emekli olanların kendileri, ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle lojman kirası, yakıt bedeli ve diğer masrafların kendisi tarafından karşılanması kaydıyla bu konutlardan yararlanmaya devam ederler. 

Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır.

Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde (1) yıl süre ile Devletçe karşılanır.

12. Konut Kiralamak İçin Yapılacak İşlemler :

Hak sahibi personel, 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamında malul olduğunu gösterir bir belge ve kira yardımından faydalanmak istediğini belirtir dilekçe ile J.Gn.K.lığı Loj.Bşk.lığına müracaat eder.

Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2yi geçemez ve bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınır.  

İkametgah olarak kullanılacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tribleks, şömine) olmayan konutlardan seçilir. Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar, ana cadde ve iş merkezi yoğunluklu mahalleleri dışında seçilir.  
Malul personel kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye başkanlığından konutun rayiç bedelini gösterir bir belge alır. Hak sahibine ödenecek kira bedeli bu rayiç bedelinden fazla olamaz.  

Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından hak sahibi tarafından karşılanır.  

Kira sözleşmelerini onaylamaya ve kira bedellerini ödemeye J.Gn.K.lığı personeli için ikamet yerindeki Bölge veya İl Jandarma Komutanlıkları yetkili kılınmıştır.

13. Göreve Devam Eden Malul Personele Konut Tahsis Edilmesi (Sb/Astsb/Uzm.Erb.) :

El, ayak ve görme organlarından herhangi birisini tamamen veya kısmen kaybeden ve “TSK’de görev yapamaz” raporu alanlardan, kendisine T.C. Emekli Sandığınca malullük statüsü verilen ancak, maluliyetleri çalışmalarına engel olmadığı için TSK’leri kadrolarında mevcut statüleri ile istihdam edilenlere, bu durumlarını belgelemeleri halinde görev tahsislilerle birlikte konut tahsis edilir. Bu personel TSK’lerinde görev yaptığı sürece konutta oturmaya devam eder.

14. Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi gereği terör eylemleri nedeni ve etkisiyle yaralanıp sakatlanan ve Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce Vazife Malulü olarak aylık bağlananları konut sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere fondan faizsiz kredi verilir.

Kredi miktarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar artırılır.

Krediden öncelikle maaş bağlanan malul personel, hayatta değilse, maaşa bağlanan dul eşi, eşi de hayatta değilse veya evlenmişse, maaş bağlanan çocukları müştereken bu krediden yararlanabilir.

Kredinin geri ödenmesi hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Emekli Sandığınca kesilmesi suretiyle yapılır. Kre¬dinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır.

Kredi Kullanmak İçin Yapılacak İşlemler :


T.C. Emekli Sandığı Genel müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak “hak sahipliği” belgesi alınır ve bu belgeye satın alınacak evin tapu fotokopisi eklenerek T.C. Ziraat Bankası şubelerine müracaat edilir.

15. Malul ve Sakatlarca Gümrüksüz Araç İthal Edilmesi (Sb./ Astsb./Uzm. Erb.-Er) :

4458 Sayılı Gümrük Kanunu 167 nci maddesi uyarınca malul ve sakatlar tarafından ithal edilecek kara nakil vasıtalarına Gümrük Vergisinden muafiyet getirilmiştir. Bu kara nakil vasıtaları motorlu veya motorsuz koltuklar, bisikletler, motosiklet veya binek otomobilleri kapsar.

Gümrük vergisinden muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul veya sakat kişi tarafından yapılması gerekir. Ayrıca, malul veya sakatın ortopedik bir rahatsızlığının olması ve ithal edilecek vasıtaların özel suretle imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması şartı aranır.

Binek otomobillerin ithali için Ankara Hibe Ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüne, diğer araç ve gereçler için ise illerde bulunan Gümrük Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekir.

16. Vergi İndirimi (Sb./ Astsb./ Uzm. J/Uzm. Erb./Erb.-Er) :

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 Sayılı kanunla değişik 31 nci maddesi gereğince; çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari %60'’nı kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede sakat, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derecede sakat sayılır. 

Bu maksatla malul personelin (Çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olanlar); Dilekçe, Nüfus Cüzdan Sureti, 2 Adet Fotoğraf ve iş yerinden, çalıştığına dair temin edeceği belge ile birlikte çalıştığı kurumun veya işyerinin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Gelirler Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

17. Sakat Personelin İstihdamı (Sb./Astsb./Uzm.Erb-Er) :

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; çalışmayacak derecede malul kalan Kamu görevlileri ile erbaş ve erlerden malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerine veya çalışamayacak durumdaki malullerin yasada belirtilen yakınlarından birine Kamu ve Özel Sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı kanunla düzenlenmiş olup, uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

Malul personelin, işe alınmada hak sahipliği, başvuru süresi ve müracaat için yapacakları işlemler aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

Çalışamayacak derecede malul olanların hak sahipliği;

Çalışamayacaklarını en yakın Sağlık Kurulu olan hastanelerden alacakları raporlarla belgeleyenler için; ilk hak sahibi malul personelin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan çocuklarından biri, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan kardeşlerinden biri olmak üzere malul personelin ailesinden “sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir.” Çocuk veya kardeşlerden öncelikle (işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak üzere) yaşı büyük olanın işe alınması esastır.

Çalışabilir Durumdaki Malul Personelin Haksahipliği: 

Çalışabilir durumdaki malul personelin yalnızca kendisi hak sahibi durumundadır.

Başvuru süresi :

Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahipleri, maluliyete sebep olan olayın meydana geldiği tarihten itibaren (10) yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Ancak, olay tarihi itibariyle ve müteakip (10) yıl içinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmaması halinde yukarıdaki süre, malul personelin yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden birinin (18) yaşına girdiği tarihten itibaren başlar.

Geçmişte meydana gelen ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan olaylarda çalışamayacak derecede malul olan personelin yakınları ile çalışabilir durumdaki malul personelin kendiler için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar.

Müracaat Esasları :

Hak sahibi İş İstek Formunu doldurduktan sonra bu forma;

Maluliyet Belgesini,

Öğrenim Belgesini (Son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi),

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini (Anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşleri de gösterir şekilde),

Sabıka kayıt belgesini,

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tanıtım Kartı Fotokopisini,

Maluliyetini belirten Sağlık Kurulu Raporu ve Emekli Sandığı Gn.Md.lüğü Maluliyet Kararını, ekleyerek ikamet ettiği yerdeki mülki makamlarından birine müracaat eder.

Çalışamayacak durumdaki malulün yakınlarından iş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, malul personelden alacağı “hakkından feragat ettiğine dair noter tasdikli beyanı” da müracaat evraklarına ekleyecektir.

Sakat personel kadrolarına alınan personelin Emekli Sandığı Kanunu gereği işe başladıkları tarihi takip eden aybaşı itibariyle malul maaşları kesilir. Sakatlıkları sebebi ile göreve alınan Erbaş ve Erler bu görevlerinde en az 15 yıl fiili hizmeti tamamlarlarsa, istedikleri takdirde emekli olabilirler. Bu personele emekli maaşı ile birlikte eski maluliyet aylıkları da bağlanır. Emekli Sandığı dışındaki diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı işlerinde çalışanların malul maaşları kesilmez.

Bu kanun kapsamına göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden müracaat edebilirler.

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan Yd.Sb. ve Erb/Erlere; kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerine işçi statüsünde personel alımlarında öncelik tanınmaktadır. Hak sahipleri, sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile beraber Türkiye İş Kurumu Bürolarına kayıt yaptırabilirler.

18. Yara İşareti Takılması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

İç Güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlar ve yaralandıklarını onaylanmak suretiyle belgeleyenler yara işareti takarlar. 

Bu işaretler; Jandarma Genel Komutanı tarafından onaylanmış belgelere (Yara İşareti Beratı) göre taşınır.

19. TSK.Dayanışma Vakfı İle Mehmetçik Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm. Erb.-Er) :

TSK’nde görevli ve vakıf üyesi olan Subay, Yedek Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sivil Memurlardan hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun 1., 2., 3. ve 4 ncü derece malul olan personele vakıf yönetim kurulunca belirlenen miktarlarda toplu ödeme yapılır. Ayrıca 10 yılın altında hizmeti olan 1 nci ve 2 nci derece malul personelin, Ordu Yardımlaşma Kurumunun "Emeklilik Maaşı Sistemi" ne dahil edilmeleri sağlanmaktadır.

Mehmetçik Vakfı Yardımlarından; Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği (No:2/Temmuz 1997 basımlı)'nin 42/b maddesi kapsamına giren ve "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurul raporu alan Erbaş ve Erler yararlanır. Vakfın yaptığı yardımlar:

Toptan Ödeme :


1, 2, 3, 4 5 ve 6 ncı derece malul olan personele TSK Mehmetçik Vakfınca sakatlık derecelerine göre bir defaya mahsus toplam ödeme yardım yapılır.

Sakatlık Bakım Yardımı :


Malul olan personelden 1,2,3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlere hayatları boyunca her üç ayda bir yapılır.

Bakım ve Öğrenim Yardımı :


Malul olan personelden 1,2,3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlerin çocuklarına her üç ayda bir yapılır.

Doğum Yardımı :


1,2,3 ve 4 ncü derece malul personelin sakatlandığı tarihte ana rahminde olan ve sağ doğan çocuğu için, bir defaya mahsus olmak üzere karar tarihindeki yardım miktarı esas alınarak ödenir.

Çocuk Ölüm Yardımı :


Hizmette iken; 1,2,3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlerin sakatlandıkları tarihten önce doğmuş veya bu tarihte ana rahminde olup da doğan çocuklarının ölümleri halinde her ölüm olayı için yapılmaktadır.

Ölüm Yardımı :


1, 2 ,3 ve 4 ncü derece malul personelin ileriki tarihlerde hayatını kaybetmesi durumunda, personelin varislerine bir defaya mahsus "sakatlık ölüm yardımı" yapılır.

20. Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Çvş./Uzm.Erb./Erb.-Er.) :

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince; TSK.Personeline Devlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilen malul gazi personele Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilir.

21. Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşen ve malulen emeklilik hakkı kazanmış olmasına rağmen göreve devam eden personele “malul gazi şerit rozeti” verilir.

22. Malul Subay ve Astsubayların TSK’de Göreve Devam Etmeleri :

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" raporu alan ve organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaların raporları, ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu personelin malûllük durumunun tespit edilmesini müteakip, organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan personelden kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fizikî noksanlıklarını kapatabilmesi nedeniyle mensup olduğu kuvvet komutanlığı veya J.Gn.K.lığı tarafından uygun görülenler, Kuvvet Komutanlığı veya J.Gn.K.lığınca Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilir. 

Sevk yazısında görevlendirilecekleri yerlerde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Profesörler Sağlık Kurulunca bu kişiler hakkında "Belirtilen Görevleri Yapar" veya "Belirtilen Görevleri Yapamaz" şeklinde karar verilir. 

Profesörler Sağlık Kurulu kararında bu personelin kontrol muayenelerinin yapılıp yapılmayacağı ya da hangi aralıklarla yapılacağı da belirtilir ve "belirtilen görevleri yapar" kararı alanların raporları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca onaylanıp, Kuvvet Komutanlıkları veya J.Gn.K.lığı, Genelkurmay Başkanlığının onayı alındıktan sonra uygun göreve ataması yapılır. Müteakiben personelin durumu ilgili Kuvvet Komutanlığı ile J.Gn.K.lığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir.

23. Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb.//Uzm.Erb.-Er) :

Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalar başka bir Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, BAĞ-KUR gibi) sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorlarsa, bunların tedavi giderleri Emekli Sandığı'nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce verilir.

İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp veya vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı sakat kalan Yd.Sb., Erbaş/Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

24. Askeri Okullara Girişte İlave Kontenjan Uygulaması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Giriş koşullarını taşıyan malul ve muharip gazi çocuklarına ilave puan veya kontenjan verilmek suretiyle öncelik sağlanmaktadır. Bu haktan istifade edebilmek için alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

25. Malulün Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması (Yd.Sb./ Erb.-Er) :

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasına göre malul personelin kendisinden sonra gelen erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

Bu haktan, 1076 Sayılı Kanuna tabi Yedek Subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi Erbaş ve Erlerin kardeşleri istifade eder.

26. Malul Personelin Kardeşlerinin veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Bu haktan, terörle mücadele esnasında yaralanarak malul olan TSK. Mensupları ile devlet memurlarının oğulları ve kardeşlerinden biri istifade eder.

Malul personelin kardeşi veya oğlu, acemi eğitimini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın bir birliğe tertip edilir.

Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

Bu hak sahibi personel veya ailesinin, yerli Askerlik Şubesine yakın bir birliğe tertip edilmesini istediği oğlu veya kardeşi için öncelikle Askerlik Şubesi Başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa Eğitim Birliğine veya yükümlünün mensup olduğu Kuvvet/J.Gn.K.lığına; dilekçe, (ikametgah adresi ve açık kimlik bilgileri yazılarak imzalanmış şekilde), vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (aslı), malul personelin durumunu gösteren Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylanmış maluliyet belgesi ile birlikte müracaatı gerekmektedir.

27. Kimlik Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-.Er) :

TSK Kimlik Kartı Yönergesi (MSY:52-7/A) gereği; TSK. Emeklilik statüsünü muhafaza eden Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile aile fertlerine TSK. Emekli Kimlik Kartı, kayıtlı bulundukları Askerlik Şube Başkanlıklarınca verilir.

Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerde malul gazi olan yedek subaylar ve aile fertlerine de TSK Kimlik kartı verilmektedir. (Diğer görevlerde malul olan yedek subayların talepleri halinde ise Orduevi Günü Birlik Giriş Kartı vermeye yetkili makamlarca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere “Orduevleri Günü Birlik Giriş Kartı” verilir.)

Erbaş ve Erler ile bunların 5434 sayılı kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek, aile fertleri ile dul ve yetimlerine Askeri Hastanelere müracaatta kullanacakları “Yalnız Askeri Hastanelerde Giriş İçin Geçerlidir” ibareli kimlik kartları bağlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca verilir.

28. 2684 Sayılı Kanuna Göre ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar :

2684 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre; durumları 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65 nci maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurt dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına uyan kişilerin çocukları Milli Eğitim Ba¬kanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını ka¬zanmaları gerekmektedir.

29. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Yurtlardan ve Yüksek Öğrenim Kredilerinden 
Öncelikle Yararlanma (Sb./Astsb./Uz.Erb.-Er) :

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesine göre; bu Kanunda yazılı hallerde çalışamayacak derecede sakat kalanların (Sb., Astsb., Uz.J.Çvş., Uz.Erb., Erb. ve Er) çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar. Bunun için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün belirleyeceği tarihlerde müracaat etmeleri gerekmektedir.

30. Yüksek Öğretim Katkı Paylarının Alınmaması :

Malul gazilerin yüksek Öğrenim gören çocuklarından yüksek öğretim katkı payları alınmamaktadır.

31. Özel Okullardan Ücretsiz İstifade Etme İmkanı :

Öncelik şehit çocuklarında olmak üzere, şehit ve malul gazi personel (Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er) çocukları % 1 oranında özel eğitim kurumlarından ücretsiz istifade ederler.

32. Ücretsiz Seyahat Hakkı “Gazi” Kimlik Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21/d maddesine göre, malul olanların kendileri ile eşleri, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve Belediye Toplu Taşım Araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığı ile yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce aylık bağlananlara “Ücretsiz Seyahat Kartı” verilir. Hak sahipleri bu kartı göstererek toplu taşım araçlarından ücretsiz istifade eder. Aylık bağlanmasını müteakip Ücretsiz Seyahat Kartının ulaşmaması halinde, dilekçe ve fotoğraf (2 Adet) ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Ankara)’ne müracaat edilmesi gerekir.

33. TSK Sosyal Tesislerinden İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması. (Sb./ Astsb.) :

TSK Sosyal Tesislerinden (Ordu Evi, Özel Eğitim Merkezleri, Askeri Gazino ve Diğer Kolaylık Tesislerinden) istifade eden malul gazi personelden otopark ücreti alınmamaktadır.

34. TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) 

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan nefis manzaralı TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, tüm malül gazi ile birinci derece yakınlarına (eş/çocuk/anne/baba) 12 ay boyunca hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.

Tesisten faydalanan malul gazi erbaş/er’ler ile yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, (tren/otobüs bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yaralanan malul gazi erbaş/er’lere ücretsiz bir tatil geçirmeleri imkanı sunulmaktadır. Tesisten faydalanmak için K.K.K.lığı Per.İşl.D.Bşk.lığı (Yücetepe/Ankara) adresine dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. (Dilekçe örnekleri As.Ş.Bşk.lığı ile en yakın Askeri Birlik K.lığından temin edilebilir.)

35. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi :

Başta malul gazilerimiz olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet vermekte olan ve Ankara-Bilkent’te bulunan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde malul gazi personelin, her türlü ortopedik (Eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) sakatlık ve özürlülüğün bulunduğu hastaların rehabilitasyonu yapılmaktadır.

36. Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.Uzm.Erb.) :

Vazife Malulü Subay, Astsubay ve Uzm.Çvş.andarmalara özel eğitim merkezlerinden faydalanmada; 1 nci ve 2 nci derece sakat malule (+20), 3 ncü ve 4 ncü derece malule (+15) puan, 5 nci ve 6 ncı derece malule (+12) ilave puan verilir.

Yaz ve kış kampları için başvuru formları J.Gn.K.lığı Disiplin Moral Şube Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlıklarından temin edilebilmektedir.

37. TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması (Sb./Astsb.) :

Gazi kartı sahibi muvazzaf ve emekli Sb./Astsb. ile bunların eşleri ve refakatindeki evli/bekar çocukları, gelin ve damatlardan, TSK bünyesindeki Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine girişlerinde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır.

38. Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb.-Er) :

Emekli Sandığı Genel Md.lüğünce kendilerine maaş bağlanan muharip ve malul gaziler ile hayatını kaybeden gazilerin dul eşlerinin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine %40 indirim uygulanmakta olup, bu imkandan yararlanmak isteyenlerin, bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine, Emekli Sandığınca verilen “Maaş Tanıtım Kartı” ile müracaat edilmesi ve bu haktan devamlı olarak yararlanabilmek için her yıl Ocak ayında aynı belge ile Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

39. Su Kullanım Ücretinden İndirim :

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanununun Ek 1 nci Maddesi gereğince malul gazilere; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.

40. 19 Eylül Gaziler Günü ile Dünya Özürlüler Gününde İdari İzin Verilmesi :

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 19 Eylül Gaziler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/ kuruluşlarında çalışan malul gaziler ile eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılmışlardır.

41. Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması :

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında;

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malul gaziler dahil) intikal eden sîlah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, sîlah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

42. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Bayilik Ruhsatı Verilmesi :

İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde baş bayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kur’a çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.

43. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal tesislerden Faydalandırılma :

Harp ve vazife malulleri ile malul gaziler Başbakanlığın 2006/16 sayılı genelgesi gereğince, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadırlar.

44. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Tesislerde Yapılacak Spor Müsabakalarına Girme :

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Tesislerde Yapılacak Spor Müsabakalarına Girme, (04 Ocak 2002 tarih ve 24630 sayılı Resmi Gazete) :

Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine “Gazi Tanıtım Kartı” verilen Harp ve vazife malulü gaziler için özel yer tahsisi yapılmaktadır.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kuluplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen stadyumlar da yapılacak spor müsabakalarına Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine “Gazi Tanıtım Kartı” verilen Harp ve vazife malulü gazilerin girmesi için gereken kolaylığın gösterilmesi sağlanır.

45. Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Malul Gazi ve Yakınlarının Atanması :

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe” ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır.

46. İlköğretim Okullarına Kayıt :

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek malul gazi çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.

    Gazi Hakları Fotoğrafları
    Gazi Hakları Dökümanları