Şehit Hakları
TERÖRLER MÜCADELE KAPSAMINDAKİ 
GÖREVLERDE ŞEHİT OLANLARIN VARİSLERİNE SAĞLANAN HAKLARI

1.  Kuvvet Komutanlığı İlk Destek Yardımı: 
  
İlgili Kuvvet K.lığınca, şehit ailesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, şehidin; evli ise eşine, bekar ise baba veya annesine, anne ve babası da yoksa cenazeyi teslim alan kardeşlerinden veya kanuni yakınlarından birine defin hazırlıkları esnasında uygun bir zaman tespit edilerek teslim edilir.

2.  Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödenmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.): 

926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümleri gereğince, yukarıda belirtilen rütbeli personelin herhangi bir nedenle ölümü halinde, personelin görevli olduğu birlik komutanlığınca en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödenir. Uzm.Erb.ların varislerine, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesine göre, kendi maaşının iki katı tutarında ölüm yardımı ödenir. 

Şehit olan veya vefat eden rütbeli personelin ailesine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesinin d bendi gereğince; 500 YTL. tazminat (harcırah) ödenir. 

3.  TSK Dayanışma Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.):

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na üye olan subay, astsubay, Uzm.Jandarma ve Uzman Erbaşlardan hizmette bulundukları sırada şehit olan personelin geride kalan kanuni mirasçılarına Vakıf tarafından fiili hizmet yılı dikkate alınarak maddi yardım yapılır.

4.  TSK Mehmetçik Vakfı:

Toptan Ödeme:

Mehmetçik Vakfınca, şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erbaş ve erlerin varislerine ödeme yapılır. 

Toptan ödemenin varislere taksimi;

Bekar ise; % 50 anneye, % 50 babaya,

Bekar ve anne veya babadan biri vefat etmiş ise; tamamı hayatta olan anne veya babaya, 

Evli/çocuksuz ise : % 70 eşe, % 15 anneye, % 15 babaya, anne veya babadan biri ölmüşse, % 30'u sağ kalana, 

Evli/çocuksuz ve anne/baba sağ değilse; % 70 eşe, % 30'u Yönetmelik kapsamındaki kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır, Yönetmelikteki şartları taşıyan kardeş de yoksa tamamı eşe, 

Evli/çocuklu ise;% 40 eşe, % 60'ı eşit olarak çocuklara, eş ölmüşse tamamı çocuklarına, 

Bekar ve anne/baba vefat etmiş ise; Yönetmelik kapsamındaki kardeşlere (eşit şekilde) ödenir. (Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin 43 ncü maddesine göre; Yardımın yapılmasına karar verileceği tarihe kadar, yardıma müstahak olan kişilerden bölücü, yıkıcı, irticai faaliyet içinde bulunduğuna dair haklarında mahkeme kararı bulunan veya güvenlik ve istihbarat birimlerince bilgi verilen kişilere, yabancı uyruklu olup da yardımın yapılacağı tarihte yurt dışında oturmakta olan eşlere bu yardım yapılmaz. )

Yardım almak için; olay tutanağı veya durum belgesi (Birlik K.lığınca),  dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilamı ile birlikte Vakıf Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doğum Yardımı:
Erbaş veya erin vefat tarihinde ana rahminde olup da sağ doğan çocuğu için bir defaya mahsus olmak üzere Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince eşine, ödeme tarihinde eşi ölmüşse, çocuğun bakımını üstlenmiş vasiye ödenir.

Ölüm Yardımı:
Erbaş veya erin vefat tarihinden sonra ölen her çocuğu için, ölen çocuğun annesine, annesi çocuğu terk etmiş ise vasisine ödenir.

Bakım ve Öğrenim Yardımı:
Ölen erbaş ve erlerin çocuklarının bakım ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri için, malûliyet ve öğrenim durumlarına göre her yıl Vakıf tarafından belirlenen miktarlarda (her üç ayda bir) yardım yapılır. Yardımların alınabilmesi için dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü (Türkocağı Cad. No:16 06520 Balgat/Ankara)'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

5.  Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2935 Sayılı OHAL Kanunu, 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu, 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen hallerde;

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personel veya varislerine, aşağıda belirtilen görevlerden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları hastalık sonucu ölmeleri, sakat kalmaları ve yaralanmaları halinde Nakdi Tazminat ödenir. (2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu)

İç güvenlik ve asayişin korunmasında,

Kaçakçılığın men, takip ve tahkikinde,

Güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya hükümlü bulunanların muayene ve tedavilerinde,

Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesinde,

Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde,

2935 Sayılı OHAL Kanununun 28 nci maddesinde belirtilen görev ve işlerin yerine getirilmesinde,

Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında,

T.C. Devleti Kara sınırlarının korunması ve güvenliğin sağlanmasında,

Terörle Mücadele faaliyetlerinde,

Devlet görevlilerinden sürekli veya geçici olarak yürütülen yurt dışındaki görevlerde,

Devlet istihbaratının istihsal ve kullanılmasında, görevlendirilenlerden bu görevlerinin sebep ve tesiriyle ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları bu hizmetler nedeniyle,

Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik saldırılara maruz kalan kamu görevlilerine,

Yukarıda belirtilen görevler nedeniyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerine 

2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereği, personelin yaptığı hizmet ve faaliyetler esnasında yaralanması, sakat kalması veya ölmesi halinde nakdi tazminat ödenir.
2629 Sayılı Yasa kapsamına girenlerin Nakdi Tazminat İşlemleri Birlik Komutanlıklarınca, diğer personelin ise J.Gn.K.lığınca yürütülür.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde veya yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men ve takibinde görevli olanlar bu görevlerinden dolayı yada sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir. 

Nakdi tazminata esas teşkil eden evrak ve belgeler Per.D.Bşk.lığınca tamamlattırılır. Kuvvet Komutanlıkları Nakdi Tazminat Komisyonunca karara bağlanarak birlik komutanlıklarınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir. 

Nakdi Tazminatın Varislere Taksimi: 

Şehit olan veya vefat eden personel;

Bekar ise: %50 Anne, %50 Baba

Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise: %50 Anne veya Baba, %50 Kardeşler 

Evli/Çocuksuz ise: %50 Eş, %25 Anne, %25 Baba 

Evli/Çocuklu ise: %70 Eş ve çocuklar %15 Anne, %15 Baba 

Evli/Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise: %85 Eş, %15 Anne veya Baba 

Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir.

6.  TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Maaş Bağlanması,(Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) : 

Sb.,Astsb.,Uzm.J.Çvş.,Uzm.Erbaşların kanuni mirasçılarına 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, anne ve babalarına kendi derece kademesi üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aşağıdaki esaslara göre aylık bağlanır. 

Görevin sebep ve tesiri ile meydana gelen olaylarda şehit olan erbaş ve erlerin kanuni varislerine, şehit personelin tahsil durumuna göre T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce görev aylığı bağlanır. Ancak; terörle mücadele, asayiş ve güvenliğin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerin dışındaki olaylarda şehit olan erbaş ve erlerin ANNE VE BABALARINDAN MUHTAÇLIK VE 65 YAŞINDAN KÜÇÜK BABALAR İÇİN MALÜLLÜK RAPORU (ÇALIŞARAK HAYATINI KAZANAMAZ ŞEKLİNDE) ALINMASI ŞARTI ARANIR.

5434 Sayılı Kanunun 64 ncü ve 2330, 2453, 2566, 2629, 3713 Sayılı Kanunlar kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle şehit olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece ilerlemesi işlemine tabi tutulur.

TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca, olayları itibariyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınarak maaş bağlanan Şehit Sb (Yd.Sb. Dahil)., Astsb., Uzm.J., Uzm.Erbaşların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde Emekli Sandığınca ödenir.

5434 Sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin (a,b,c,ç,d,e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle malül olanların vefatı halinde; baba ve annelerine (geride eş ve çocuklarının kalması hali de dahil) MUHTAÇLIK ŞARTI aranmaksızın vefat tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Bağlanan aylıklar eş ve çocukların aylıklarını azaltmaksızın hazineden karşılanır. Babaya bağlanan aylık, ana ve babaya eşit şekilde paylaştırılarak ödenir.

7.  Emekli İkramiyesi :

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. (ERBAŞ VE ERLER HARİÇ)

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamı dışındaki olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların dul ve yetimlerine ise, şehidin görevde iken almakta olduğu aylığının hizmet süresi ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir (ERBAŞ VE ERLER HARİÇ)

8  Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Şehit olan personelin dul ve yetimlerine TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tütün ve alkol satış ürünlerinin bedellerinden pay verilir. Yılda bir kez ödeme yapılır. 

9.  Öğrenim Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb-Er) :

Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yardım yapılır.

Öğrenim Yardımı için başvuru; öğrenim belgesi eklenmek suretiyle, TC Em.San.Gn. Md.lüğü Ödemeler Dairesi (ANKARA)’ne yapılacaktır.

Başvurular, her yıl 31 Ekim tarihine kadar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılır. (söz konusu tarih Emekli sandığı Yönetim Kurulunca değiştirilebilmektedir.) Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez. Bu yardım miktarı her yıl yeniden belirlenir.

10.  Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

OYAK Genel Müdürlüğünce 205 Sayılı Kanun gereğince; OYAK'a üye olan subay, astsubay,uzman jandarma çavuş, uzman erbaşların ölümü halinde verilir.

Albay ve aşağı rütbeler için kanuni mirasçılarına, Albay maaşının 20 katı, Kıdemli Albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı ve hizmet süresi esas alınarak emeklilik yardımı yapılır. 

Ödemenin yapılabilmesi için; hizmet belgesi, veraset ilamı, ölü muayene otopsi raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, son iki aylık OYAK keseneği, varis dilekçeleri J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı Emekli İşlem Şubesince temin edilerek OYAK'a gönderilir.

11.  Ordu Yardımlaşma Kurumu Emeklilik İkramiyesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :


OYAK Gn.Md.lüğünce üye olan personelin şehit olması halinde hizmet süresine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

12.  Toplu Konut Fonundan Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er):

5434 sayılı TC Em.San. Kanunun 64 ncü maddesi ile; 2330 ve 2453 sayılı Yurt Dışında görevli personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler ile 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevleri nedeniyle şehit olanların öncelik sıralamasına göre: 

Maaşa bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken, Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan baba veya annesi, bu krediden yararlanabilir. 

Faizsiz konut kredisi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak için öncelikle TC Em.San.Gn.Md.lüğüne başvurularak hak sahipliği belgesinin alınmasını müteakip TC Ziraat Bankasına müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü tutarındaki miktarın T.C. Em.San.Gn. Md.lüğü’ nce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen bittiği tarihtir. 

13.  Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı (Sb./ stsb./Uzm.Erb.) :

Lojmana girme hakkı olan Sb., Astsb., Uzm.Çvş., Uzm.Erbaşlar ve Sivil Memurların aylığa müstahak dul ve yetimleri faydalanır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci Madde (b) fıkrası gereği; “yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malül olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. 

Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli “ON YIL” süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.”

Konut Kiralamak İçin Yapılacak İşlemler :

Hak sahibi şehit yakını, olayın 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamında olduğunu gösterir bir belge ve kira yardımından faydalanmak istediğini belirtir dilekçe ile J.Gn.K.lığı Loj.Bşk.lığına müracaat eder.

Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2yi geçemez ve bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınır.

İkametgah olarak kullanılacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tribleks, şöm,ne) olmayan konutlardan seçilir. Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar, ana cadde ve iş merkezi yoğunluklu mahalleleri dışında seçilir.

Hak sahibi şehit yakını kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye başkanlığından konutun rayiç bedelini gösterir bir belge alır. Hak sahibine ödenecek kira bedeli bu rayiç bedelinden fazla olamaz.

Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından hak sahibi tarafından karşılanır.

Kira sözleşmelerini onaylamaya ve kira bedellerini ödemeye J.Gn.K.lığı personeli için ikamet yerindeki Bölge veya İl Jandarma Komutanlıkları yetkili kılınmıştır.

14.  Şehit Yakınlarına İş Temini (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanun kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir. Konuyla ilgili açıklamalar aşağıdaki şekildedir:

Şehit Yakınlarının Hak Sahipliği :

İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan ÇOCUKLARINDAN BİRİ, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan KARDEŞLERİNDEN BİRİ olmak üzere şehit ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.”

Çocuk veya kardeşlerden öncelikle (işe gireceği kurumun üst yaş sınırını aşmamak üzere), yaşı büyük olanın işe alınması esastır.

Şehidin yaşları itibariyle çalışamayacak olan çocukları, iş hakkı kullanılmadığı takdirde, çalışma yaşına geldiğinde iş imkanından yararlandırılır.

Başvuru Süresi :


Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahipleri, şehitlik olayının meydana geldiği tarihten itibaren (10) yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Ancak, olay tarihi itibariyle ve müteakip (10) yıl içerisinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmaması halinde yukarıdaki süre, şehidin yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden birinin 18 yaşına girdiği tarihten itibaren başlar.

Geçmişte meydana gelen ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan olaylarda şehit olanların yakınları için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar.

Müracaat Esasları :

Hak sahibi şehit yakını, İş İstek Formunu doldurduktan sonra bu forma;

Şehit Belgesini,

Öğrenim Belgesini (Son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi),

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini (Anne, Baba, Eş, Çocuklar ve Kardeşleri de gösterir şekilde),

Sabıka Kayıt Belgesini (“İşe girmek için” ibareli olacak),

ekleyerek ikamet ettiği yerdeki kaymakamlığa veya valiliğe müracaat eder. İş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, kendinden önceki hak sahiplerinden alacağı “Haklarından Feragat Ettiklerine Dair Noter Tasdikli Beyanları” müracaat evraklarına ekleyecektir. Şehit eşinin başvurusu halinde diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz.

Yukarıdaki esaslara göre yapılan iş talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce İçişleri Bakanlığına gönderilir ve burada yapılacak değerlendirme sonucu bakanlıkça atama yapılır.

15.  Bayrak Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, yıldızı üste gelecek şekilde katlanır, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına kırmızı kadife kaplı kutu içersine konarak verilir.

16.  Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda belirtilen görevler nedeniyle (emniyet asayiş ve terörle mücadele v.d.) şehit olan personelin kanuni varisleri ile sakat kalan personele Devlet Övünç Madalyası verilir.

Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna, yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.

17.  Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması (Yd.Sb./ Erb.-Er) :

1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu madde 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

Bu haktan, 1076 Sayılı Kanuna tabi Yedek Subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi Erbaş ve Erlerin kardeşleri istifade eder.

18.  Şehit Kardeşleri veya Çocuklarından Birinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması (Sb./Astsb./Uzm. Erb.-Er) : 

Şehit personelin kardeşlerinden veya çocuklarından biri, acemi eğitimlerini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın birliklere tertip edilir.

Hak sahibi personel veya ailesinin, bu konuda öncelikle sevk esnasında Askerlik Şubesi Başkanlığına, tertip edildiği Birlik K.lığına veya şehidin kardeşinin mensubu olduğu Kuvvet/J.Gn.K.lığına dilekçe ile müracaatı gerekmektedir. 

Dilekçesine kardeşinin şehit olduğuna dair belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmelidir.

19.  Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalar başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C.Emekli Sandığı’nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri için T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya bağlı bulunan Bölge Müdürlüklerine başvurulur.

İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedek subay, erbaş ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

20.  Kimlik Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

TSK Kimlik Kartı Yönergesi (MSY 52-7) gereği;Muvazzaf Sb., Astsb., Uzm. J. ve Uzm. Erbaşların ölmeleri halinde;

Dul eşlerine (karılarına, kadın Sb.lar için kocalarına),

Dul ve yetim maaşı bağlanan ana ve babalar ile, Şehitlik Yönergesinin 7 nci maddesinde (f fıkrası hariç) belirtilen personelin (kendisine maaş bağlanan ve bağlanmayan) anne ve babalarına,

Yetim maaşı bağlanabilen erkek çocukları ile evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış kız çocuklarına,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olan yedek subayların aylık almaya müstahak dul ve yetimleri ile Malul Gazi yedek subaylara ve bakmakla mükellef oldukları aile fertlerine askeri kimlik kartı verilir. Kendilerine kimlik kartı verilenlere, ayrıca askeri hastanelere müracaatta kullanılan kimlik kartı verilmez.

Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen Erbaş ve Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri ile bunların 5434 sayılı kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertlerine, Askeri Hastanelere müracaatta kullanacakları “Yalnız Askeri Hastahanelerde Giriş İçin Geçerlidir” ibareli kimlik kartları bağlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca verilir.

21.  Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

Şehit Sb., Astsb., Uzm.J.Çvş., eş ve çocuklarına özel eğitim merkezlerinden faydalanmada (+ 30) puan verilir.

Yaz ve kış kampları için başvuru formları J.Gn.K.lığı Disiplin Moral Şube Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlıklarından temin edilebilmektedir.

22.  Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb/Astsb/Uzm.Erb.-Er):


3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda şehit olan Sb., Astsb.,Uzm.J., Uzm.Erb., erbaş ve erlerin eşleri ile Emekli Sandığı dışındaki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocuklarına, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul ve muhtaç olan erkek çocuklarına, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalarına,

İç güvenlik olayları kapsamında meydana gelen olayların bastırılması için yapılan hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malulü sayılanların dul eşlerine ve reşit olmayan çocuklarına, diğer görevler sebebiyle şehit olanların maaş bağlanan dul eşlerine TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce “ÜCRETSİZ SEYAHAT (SERBEST) KARTI” verilir.

Ücretsiz Seyahat Kartı; Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1 nci mevkide ve Belediye vasıtalarında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin dul ve yetimleri bu araçlara ek olarak Belediyeler tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat için kullanılır.
Hak sahiplerine maaş bağlanmasını müteakip kart ulaşmamışsa, dilekçe ve iki adet fotoğraf ile TC Emekli Sandığı Gn.Md.lüğü (ANKARA)’ne müracaat edilmesi gerekir.

23.  2684 Sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar :

2684 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre; durumları 5434 sayılı TC Em.San. Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına uyan kişilerin çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.

Ancak bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.

24.  Askeri Okullara Girişte İlave Kontenjan Uygulaması (Sb./Astsb.//Uzm.Erb.-Er) :

Giriş koşullarını taşıyan şehit çocuklarına ilave puan veya kontenjan verilmek suretiyle öncelik sağlanmaktadır. Bu haktan istifade edebilmek için alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

25.  Şehit Sb./Astsb./Uzm.Erb. Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri :

Tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı noterden onaylı feragatname ile J.Gn.K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesini aldıktan sonra ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurur.

26.  Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması :

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında;

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malul gaziler dahil) intikal eden sîlah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, sîlah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

27.  Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Yurtlardan ve Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma (Sb./Astsb./Uz.Erb.-Er) :

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerde şehit olanların çocukları, durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan yurt ücreti ve depozito alınmadan faydalandırılmakta ve aynı zamanda yüksek öğrenim kredilerinden öncelikle istifade ettirilmektedirler. 
Bunun için sözü edilen Genel Müdürlüğün belirleyeceği tarihlerde müracaat etmeleri gerekmektedir.

28.  Yüksek Öğretim Katkı Paylarının Alınmaması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) :

Şehit olan personelin geride kalan çocuklarından yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görenlerden yüksek öğretim katkı payları alınmamaktadır.

29.  Şehit Eşi Öğretmenlerin Atanmaları :

3797 Sayılı kanunun 61 nci maddesi uyarınca, Şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet puanı ve sıra esası uygulanmamaktadır.
30.  TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nde Yararlanma.(Sb./Astsb./Uzm.Erb.-Er) 

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan, TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, şehit ailesine (eş/çocuk/anne/ baba) oniki ay boyunca hoşça vakit geçirilebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.

Tesisten faydalanan şehit erbaş/er ailesinin (eş/çocuk/anne/baba) gidiş-dönüş yol paraları (otobüs/tren bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yararlanan şehit ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkanı sunulmaktadır.

Tesisten faydalanmak için KKK lığı Per.İşl.D. Bşk.lığı (Yücetepe/ANKARA) adresine dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. (Dilekçe örnekleri As.Ş.Bşk.lığı ile en yakın Askeri Birlik K.lığından temin edilebilir.)

31.  Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb./-Er) :

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine maaş bağlanan şehit dul ve yetimlerinin (eş,/çocuk, baba/anne) ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine %40 indirim uygulanmaktadır.
Bu imkandan yararlanmak isteye şehit ailelerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce verilen Maaş Tanıtım Kartı ile her yıl Ocak ayı içerisinde bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

32.  Su Kullanım Ücretinde İndirim :

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanununun Ek 1 nci Maddesi kapsamında bulunanlar ile şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.

33.  Mesken Vergisinden Muafiyet :

Şehitlerin dul ve yetimleri, yurtiçinde 200m2yi geçmeyen tek eve sahip olmaları halinde bina vergisinden muaf olurlar. (2003/6576 Sayılı Kararname)

34.  TSK Sosyal Tesislerinden İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması (Sb./Astsb.) :

TSK sosyal tesislerinden (Ordu Evi, Özel Eğitim Merkezleri, Askeri Gazino ve Diğer Kolaylık Tesislerinde) istifade eden şehit ailesinden otopark ücreti alınmamaktadır.

35.  TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması. (Sb./Astsb.) :

Şehit subay, astsubayların anne, baba, eş ve refakatindeki çocukları, gelin ve damatlarından, TSK bünyesindeki özel/yerel eğitim merkezlerine girişlerde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır.

36.  Ordu Evlerinden Yararlanma;

Şehit subay, yedek subay, astsubayların dul ve yetimleri (eş,çocuk, baba ve anne) kendilerine verilen TSK Kimlik Kartı ile Orduevleri ve Sosyal tesislerden istifade edebilirler.

TSK’de görev yaparken şehit olan yedek subayların (3713 sayılı Kanun kapsamında olmayanlar) aile fertlerinin talepleri halinde, orduevi günübirlik giriş kartı vermeye yetkili makamlarca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere “ORDUEVLERİ GÜNÜBİRLİK GİRİŞ KARTI” verilir.

37.  18 Mart Şehitler Gününde Şehit Yakınlarına İdari İzin Verilmesi :

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 18 Mart Şehitler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/ kuruluşlarında çalışan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler gününde idari izinli sayılmışlardır.

38.  Şehit Personel Çocuklarının Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz İstifadesi :

Öncelik şehit çocuklarında olmak üzere şehit ve malul gazi personel çocukları %1 oranında özel eğitim kurumlarından ücretsiz istifade ederler.

39.  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Bayilik Ruhsatı Verilmesi :

İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde baş bayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.

40.  Vakıflar Genel Müdürlüğünce Şehit Çocuklarına Burs Verilmesi :

Genel Müdürlükçe sağlanacak burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, 01 Eylül ile 01 Ekim tarihleri arasında, Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak müracaat kabul merkezlerine başvuru yaparlar. Başvurular posta ile de yapılabilir.

Burs başvuruları öğrencinin ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Öğrencilere ödenecek burslar eğitim ve öğretim takviminin başlamasını takip eden ayın 10’undan, eğitim ve öğretim tarihinin son bulduğu ayın 10’una kadar sürer.

41.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal tesislerden Faydalandırılma :

Şehitlerimizin eş. anne, baba ve çocukları Başbakanlığın 2006/16 sayılı genelgesi gereğince, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadırlar.

42.  Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Şehit Yakınlarının Atanması :

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe” ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede şehit olanların devlet memuru olarak görev yapan eş, çocuk, anne/baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır.

43.  Elektronik Ortamda İlköğretim Okullarına Kayıt :

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek şehit çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.

 

    Şehit Hakları Fotoğrafları
    Şehit Hakları Dökümanları