Planlanan Çalışmalar
Planlanan Çalışmalar;

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü sağlanması için kendisine verilen görevleri üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten çekinmeyerek  görev yaparken hayatını kaydeden şehitlerin geride kalan dul ve yetimleri ile malül ve gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden önce kutsal vatandaşlık görevidir.

Anayasanın Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61. maddesinde “ Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmü bulunmaktadır. Bu madde kapsamında bulunan bireylerin korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması , yaşam seviyelerinin toplumda kendilerine yaraşır seviyeye çıkarılması sosyal Devletin temel görevlerinden biridir.

Şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzu ödemenin  yolu sosyal ve hukuk devleti olarak anayasal zorunluluklarımızı yapmanın yanında Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşatarak , bölünmez bütünlüğümüz korumak , ulusal değerlerimize sahip çıkmak , ülkemize , birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü tehditlere kararlılıkla karşı koymaktır.

     

TALEP VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

S.No  Talep  Açıklama 
1.  Şehit Aileleri maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır.
Şehit anne ve babalarına maaşlarında temelde iki adet sorun bulunmaktadır.
  • 2330, harp ve 3713 terörle mücadele kanunu kapsamında şehit olanların anne ve babalarına  maaş bağlamada şart aranmaz iken diğer şehitlerde baba için 65 yaş ve muhtaçlık anne için ise dul ve muhtaçlık şartı aranmaktadır. Maaş almak için şehit annelerimizden boşanmalar olmakta bu durum aile birliğini bozduğu gibi devletin imajını da zedelemektedir. Maaş bağlama  şartlarının kaldırılarak anne ve babalara maaş bağlanmalıdır.
  • Şehit anne ve babalarına yetim statüsünde maaş bağlanmakta ve maaş miktarı her birine 200 – 350 TL (2010) arasındadır. Bu miktar Anayasamızın 61. Maddesinde yer alan toplumda kendine yaraşır hayat seviyesi sağlamaktan oldukça uzaktır. Şehit anne ve babalarının bağlanan maaş seviyesi her biri için minimum asgari ücret seviyesine yükseltilerek bu seviye asgari olarak baz alınmalıdır.
 
2. Maluliyet ( M.Gazi, harp ve V.malülü)  maaşlarının arttırılması
 Malül ve gazilerimize bağlanan malüliyet maaşları4-5 yıl öncesine kadar görevdeki en düşük derece devlet memuruna eşitken,çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı malüliyet maaşlarında %20 civarında erime olmuştur. Maaş kaybının giderilmesi gerekmektedir.
 
3. SGK tarafından ödenen ek ödemenin arttırılması( Tütün ikramiyesi)
 Ek ödemeler ( Tütün ikramiyesi)memur maaş katsayısı ile malüliyet derecelerine göre tespit edilen katsayıların çarpım sonucu yılda bir defa ödenmektedir. Çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı Ek ödemelerde ( Tütün ikramiyesi) %20 civarında erime olmuştur. Oluşan hak kaybının giderilmesi gerekmektedir.
 
4. Devlet Övünç Madalyası verilenlere “ madalya maaşı “ bağlanması
 Kore ve Kıbrısta şehit ve malül olanlara malüliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık ödemesi yapılmaktadır..Halen 53.000 kişiye şeref aylığı ödenmekte olup Devlet Övünç Madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır. Devlet Övünç Madalyası  tevcii edilmiş şehit yakını ve malül gazilerimize de         “ madalya maaşı “ verilmelidir.
 
5. 5434 sayılı E.Sandığı Kanununun Ek 77 maddesi kapsamının genişletilmesi
 5434 Sayılı kanunun Ek Madde 77nci maddesinde  5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu herakat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir. “ hükmü bulunmaktadır. Kanun kapsamında olmayan diğer vazife şehit ve malülleri bu konuda mağdur olup hak kaybı yaşamaktadırlar.İlgili kanun maddesine “diğer görevler sebebiyle” ibaresinin eklenmesi ile sorun çözülecektir.
 
6.  Bakıma muhtaçlık aylığının arttırılması
Bakıma muhtaç gazilerimize mevcut aylıkları haricinde her ay net asgari ücret kadar bakıcı parası ödenmektedir. Ödenen bu paraya bakıcı bulmak sorun olduğundan bakıcı parasının net asgari ücretin 2 katına çıkarılması gerekmektedir.
 
7.   Protez kullanım sürelerinin düzenlenmesi
Harp ve vazife malüllerinin protez kullanım sınırlamalarının kaldırılması gerekmektedir.
 
8.   İlaç , hastane vb.Katkı payları
 Mevcut mevzuatımızda malül gazinin kendisinden katkı payı alınmamaktadır. Muharip gazilerin ise eşi ve kendisinden katkı payı alınmamaktadır. Maaşlardan kesilen katkı payları zaten sınırlı maaş alan şehit aileleri ve malül gazilerimizee külfet olmaktadır.Kanun kapsamı genişletilerek şehit anne, baba, eş, çocukları ile malül gazinin eş ve çocuklarından katkı payı alınmaması sağlanmalıdır.
 
9.  Terörle Mücadele kanunu kapsamında işe yerleştirme hakkının 2 ye çıkarılması
 Mevcut mevzuatımızda işe yerleştirme hakkı tek olup özellikle evli şehit ailelerinde şehidin kardeşi,şehidin yetimi ile şehidin eşi arasında sıkıntı yaratmaktadır. Bazı malül gazilerimiz ise ilk yaralanma döneminde işe yerleşme hakkını kardeşine vermiş olup şu anda sıkıntı çekmektedir. Sorunun çözümü için iş hakkının 2ye çıkarılması gerekmektedir.
 
10.  Malül gazilerin iş kurmaları ve eğitim yapmaları  için özel destek kredileriyle desteklenmeleri
 Sosyal hayat uyum sağlamaları ve ülke ekonomisine katkı yapmaları için gelişmiş ülkelerde örneği olduğu gibi ülkemizdede Malül gazilerin iş kurmaları ve eğitim yapmaları  için özel destek kredileriyle desteklenmeleri gerekmektedir.
 
11.  Yapılan odun, kömür , eğitim vb. yardımlarının düzenlenmesi
İçişleri bakanlığı tarafından şehit ve malül gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için bayram, kışa hazırlık  ve okullar açılmadan önce yardım yapılması konusunda genelgeler çıkarılmaktadır. Yayınlanan genelgelere istinaden yardımlar Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracığıyla ödenmektedir. Vakıf kanununa aykırı olan bu durum ailelerin mağdur olmasına sebep olmakta kimi kaymakamlık yardım yapmakta kimisi ise yardım yapmamaktadır.Yapılan yardımlar ise aynı il sınırları içindeki ilçelerde bile farklılıklar göstermektedir.Bu durum aileler arasında sıkıntı yaratmakta ve ailelerin rencide olmasına sebep olmaktadır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı yapılan yardımların kanuni zemine oturtularak

  • Kışa hazırlık ödeneği
  • Bayrama ikramiyesi gibi düzenlenerek yurt genelinde tüm şehit aileleri ve malül gazilerimize ek ödemeler gibi ödenmelidir.
12. 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre kira yardımı yapılanların kiralama süreleri 15 yıla çıkarılmalıdır
 
Halen 10 yıl olan kira bedelinin 15 yıla çıkarılmasına Maliye Bakanlığı olumlu görüş vermiş olup kanunlaşma süreci hızlandırılmalıdır.
13.  Özürlü aracı kullanan Malül Gazilere ÖTV muafiyetindeki sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Özürlü araç kullanımında sağ ayağından özürü olan malül gazilerimizle, sakatlık oranı %90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade etmekte olup bu durum gazilerimiz arasında sorunlara sebep olmaktadır. Yapılacak düzenleme ile malül gazilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak vergi avantajı sağlanmalı ayrım yapılmadan tüm malül gazilerimize araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdr.
 
14.   Malül gazi çocuklarının şehit çocuklarında olduğu gibi ücretsiz seyahat hakkından istifade etmeleri sağlanmalıdır
 Ücretsiz seyahat hakkı halen malül gazinin kendisi ile eşine tanınmıştır. Aile bütünlüğü esas alınarak öğrenim gören malül gazi çocuklarına eğitim hayatı süresince ücretsiz seyahat kartı verilmesi maddi ve manevi destek açısndan önemlidir.
 
15. Şehit ve malül gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okutulmaları
Şehit ve malül gazi çocukları mevzuatımıza göre özel okul, dersane v.b. ücretsiz okuma hakkı bulunmaktadır. Bazı vakıf üniversiteleri şehit ve malül gazi çocuklarına sınavı kazanmaları halinde burslu okuma imkanı tanımakta olup konunun kanuni zemine oturtularak Şehit ve malül gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okutulmaları sağlanmalıdır.
    Planlanan Çalışmalar Fotoğrafları
    Planlanan Çalışmalar Dökümanları