Haklarımız

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
MADDE 61. – Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.


TÜRKİYEDE GAZİLERE UYGULANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

 

"Doç. Dr. Ali Seyyar; Türkiye'de Gazilere Yönelik Sosyal Güvenlik Uygulamaları; (Yüksek Lisans Öğrenceileri Tarafından Hazırlanmış ve Değerlendirilmiş Bir Çalışma); Sakarya Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü."

1.         TÜRKİYEDE GAZİLERE UYGULANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

A. GAZİ KİME DENİR ?

MUHARİP GAZİ      :Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Harbe Fiilen Katılanları,

MALUL GAZİ                      :Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Sınırlarını Korumak Ve Güvenliğini Sağlamak Görevi İle Harpte Veya Devletin Bekasını Hedef Alan Terör Örgütlerine Karşı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Mücadelede Her Çeşit Düşman Veya Terörist Silahlarının Tesiriyle Veya Harp Bölgesindeki Harekat Ve Hizmetleri Sırasında, Bu Harekat Ve Hizmetlerin Sebep Ve Tesiriyle Yaralanarak Tedavileri Sonucunda Sakatlığı Rapor İle Kesinleşenleri, İfade Eder.

B. YARALANAN/SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR 

 

 a.Yaralanan Personelin Sağlık İşlemleri:

 

        (1)Yaralı personelin tedavileri, sağlık işlemlerinde kesin sonuç alınıncaya kadar terhis edilseler dahi devam edilir.

        (2)Tedavileri sonucunda kat’i rapor ile taburcu edilenlerden rahatsızlıkları devam edenler Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca, Asker Hastanelerine sevk edilerek tedavilerinin tamamlanması sağlanır ve tedavisi sonucu haklarında “Askerliğe Elverişli Değildir” şeklinde kesin sağlık raporu verilenlerin özlük haklarının tahakkuku için gerekli işlemlere başlanır.

        (3)Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanların, yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında tedavi edilmeleri sağlanır.

 

   b.Yaralanan  Personele Sağlanan Maddi Haklar ;

 

           (1)Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

            Aşağıda, “SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR” bölümünde açıklanan kanunlar kapsamına giren yaralı personele;

            En yüksek devlet memuru brüt aylığının(ek gösterge dahil) 100 katı tutarının % 20’sini geçmemek şartıyla; iş ve güçten kalma sürelerinin, arıza bırakması durumunda, en yüksek devlet memuru bürüt aylığının 100 katı tutarın %2’si oranıyla, arıza bırakmaması halinde ise %1’i oranıyla çarpımı sonucu çıkan meblağ nakdi tazminat olarak ödenir.

 

            (2)Hava Değişim Bedeli ve Yol Ücreti Ödenmesi (Erb./Er):

 

           Tedavilerini müteakip hava değişimi alan personele hava değişimi süresinin ilk üç ayı hava değişimi bedeli Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca ödenir. 

           18 aylık askerlik süresinde 3 ay hava değişimi alan personelin bu süresi askerlikten sayılır. Hava değişimine gönderilen hastaya yol ücreti hastane saymanlığınca ödenir ve tren sevk muhtırası verilir. Hastaneye sevk sırasında ise Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca sevk işlemi yapılarak yol ücreti hak sahibine tahakkuk ettirilir.

 

             (3)Tedavisi Uzun Süren Subay ve Astsubayların Terfii :

 

           Görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların bulundukları rütbelerde bir yıllık sicili bulunması yeterlidir.

 

              (4)Hava Değişimi Süresince İlaç İhtiyaçlarının Temini :

 

           Tedavisi devam ederken hava değişiminde bulunan personelin ilaca ihtiyacı olduğu takdirde bulunduğu yerdeki Merkez Komutanlığı, yoksa Askerlik Şubesi Başkanlıklarına başvurarak tabip muayenesi sonucu ilaçlarını karşılıksız temin ederler.

           (5)Sıhhi İzin Süreleri (Sb./Astsb./ Uzm.Erb.) :

 

           T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 nci maddesine göre barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar, müddet ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

 

           (6)İşe Alınmada Öncelik (Yd.Sb./Erb.Er) :

 

           Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan Yd.Sb. ve Erbaş ve Erlere; kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerine işçi statüsünde personel alımlarında öncelik tanınmaktadır. Hak sahipleri, sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile beraber İş ve İşçi Bulma Kurumu Ünitelerine kayıt yaptırabilirler.

 

           (7)Yara İşareti Takılması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

 

           İç Güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlar ve yaralandıklarını onaylanmak suretiyle belgeleyenler yara işareti takarlar. 

 

C. SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR 

 

           A.Sakat Kalan Personelin Sağlık İşlemleri :

 

           (1)2330 sayılı kanun kapsamına giren ve tedavi giderleri herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanmayan yaralıların ve sakatların tedavi giderleri Devlet, Üniversite, Sosyal Sigorta Kurumu Hastaneleri ile Asker Hastanelerinde ücretsiz olarak yapılır.

           (2)Malul erbaş ve erler, Emekli Sandığı’ndan sağlık karnelerini alıncaya kadar geçen süre içerisinde, maluliyetlerine neden olan rahatsızlıklardan dolayı tedavileri, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre Asker Hastanelerinde yapılacaktır. Bu durumdaki sakat ve yaralıların müracaatları halinde Askerlik Şubeleri kanalıyla Asker Hastanelerine sevk edilmeleri sağlanacaktır.

         (3)Eksilen vücut organları, yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

           (4)Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar (felçli) ile kimsesizler, kamu kurum kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır, baktırılır ve tedavileri yaptırılır.

           (5)TSK. İç Hizmet Kanununun 66 ncı md. a fıkrası gereğince; TSK.’de görevli personelden (Sb./Astsb./Uzm.Erb.), göreve müteallik olarak bir uzvunu veya duyusunu tamamen veya kısmen kaybedenlerin her türlü ihtiyaçları bağlı olduğu komutanlık tarafından karşılanır.

 

           B.Sakat Kalan Personelin Maddi Hakları :

 

        (1)Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           Nakdi Tazminat aşağıdaki hallerde sakatlanan personele;

          

(a)    2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereği:

 

           (I)İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığı men, takip ve tahkiki konularında görevli olanlar bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanarak sakat kalmaları,

           (II)Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik saldırılara maruz kalıp yaralanmaları/sakat kalmaları halinde,

 

           (b)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

 

           Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak sakat kalmaları halinde malul personele en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarının % 25’nden % 75’ine kadar sakatlık derecesine göre nakdi tazminat ödenir. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 200 katı tutarında tazminat ödenir.

             Kesin raporun alınmasının uzaması halinde, tazminatın ödenme usullerine göre, olay tarihi itibariyle belirlenen miktarın asgari oranı üzerinden avans ödemesi yapılır. 

 

   

TSK Dayanışma vakfının tüzüğündeki gerçek yardım koşulu (Sb./Assb./Uzm.Erbaş.)

 
Hizmet süresine bakılmaksızın 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerden malul olarak TSK’dan ayrılan herkese maluliyet yardımı yapılmaktadır. Bu yardımın hesaplanmasında personelin bağışta bulunduğu ayın hizasındaki gösterge ile memur maaş katsayının çarpımı sonucu çıkan tutar dikkate alınmakta ve bu miktar kişinin kendisine maluliyet yardımı olarak ödenmektedir. 
 

 

 

        (3)Malul Subay ve Astsubayların TSK’de Göreve Devam Etmeleri:

 

           TSK’lerinde görev yapamaz raporu alan ve organ kaybı bulunan (malul) Subay ve Astsubaylardan kendi istekleriyle göreve devam etmek isteyenler, GATA Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilen ve “BELİRTİLEN GÖREVLERİ YAPAR”  kararı alan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan Subay ve Astsubaylar, tekrar TSK’de uygun kadro görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir ve istihdam edilen personelin bu durumlarını belgelemeleri halinde görev tahsislilerle birlikte TSK’lerinde görev yaptığı sürece konut tahsisi yapılır.

 

        (4)T.C.Emekli Snd. Gn. Md. lüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiyesi Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması :

 

           (a)Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Maddesi kapsamına girenlerden;

           (I)Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.

           Bu madde gereğince, ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatına göre bağlanan aylıklar % 25 arttırılarak ödenir.

           (II)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumlarına göre (Öğrenimi bulunmayanlar ilkokul mezunuymuş gibi) derece ve kademesi üzerinden kendilerine 5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre T.C.Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır. Maaşa bağlanan malul personelin vefatı halinde ise dul ve yetimlerine maaş bağlanır. Maaş bağlanan hak sahipleri vergi iadelerini maaş aldıkları bankalardan alırlar. Bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

             Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapmayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

 

           (b)Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

 

           Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını bir başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden, bunun dışında malul kalanlara mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

 

           (c)Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           Harp ve vazife malullerine  tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilir. Verilecek miktar, T.C.Emekli Sandığınca sakatlık derecesine göre hesaplanarak yılda bir defa ödenir.

           Harp ve vazife malullerine hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Malulün ölümü halinde ise ölen malulün en son yılda aldığı pay tutarının 5 katı bir defaya mahsus olmak şartıyla dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir ve kesilir.

 

            (ç)Öğrenim Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

 

           Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerine Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği malul personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yardım yapılır. Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez.

 

           (5)       OYAK Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.):

 

(a)Subay, Astsubay ve üye olmaları halinde Uzm. Erbaşlara sağlık raporunun onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat edilmesi halinde 205 sayılı yasanın 27 nci maddesi gereğince yardım yapılır.            

          (b)“TSK’lerinde Görev Yapamaz” kararı alarak malulen emekliye ayrılan üyeler hizmet sürelerine bakılmaksızın malul oldukları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde, göreve devam edenler ise müracaatlarını müteakip hemen Oyak Konut Kredisini kullanabilirler.

 

           (6)       Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı (Sb./Astsb./ Uzm.Erb):

 

          3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi (b) fıkrası gereği; kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, olay tarihinden itibaren bir yıl süreyle lojman kirası ve yakıt parası oturan kişi tarafından ödenmek şartıyla yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli 10 yıl süreyle devletçe karşılanır. 

                       

             (7)      Toplu Konut Kredisi Verilmesi (Sb/Astsb/Uzm.Erb./Erb.-Er):

 

            3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi gereği, terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak sakat kalan TSK mensuplarına, öncelik sıralamasına göre;

                - Maaş bağlanan malulün kendisi,

                - Malulün kendisi hayatta değilse, maaşa bağlanan dul eşi,

               - Eşi hayatta değil veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken bu krediden faydalanır.

            Toplu konut kredisi miktarı her yıl DİE tarafından Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak arttırılır. İstek halinde bu miktarın altında da kredi açılabilir. Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının ¼ ü tutarındaki miktarın T.C.Emekli Sandığınca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi  borcun tamamen ödendiği zamandır.

 

(8)        Malul Gazilerce Gümrüksüz Araç İthal Edilmesi (Sb./ Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

 

Kişinin Malul Gazi olması diğer Sakat vatandaşlardan hiç bir farkı olmadığı gibi işlemler esnasında da ayrıcalık tanınmamıştır. Önemli olan kişinin sakatlık % desi ve Arabasında özel tertibat gerekip gerekmediği hususudur. özel tertibat gerekiyor ise , ÖTV muhafiyeti olup 5 yıl satamaz şerhi konur, satışı halinde ise ÖTV.sini ödemek zorunluluğu getirilmiştir.


             

(9)               Sakat Personelin İstihdamı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

 

            3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle çalışamayacak derecede malul kalan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından biri ile çalışabilir durumda olanların kendilerine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

 

(a)               Çalışamayacak Derecede Malul Kalanların Hak Sahipliği :

 

            Çalışamayacaklarını en yakın sağlık kurulu olan Hastanelerden alacakları raporlarla belgeleyenler için ilk hak sahibi, malul eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu hakları 10 yıl devam eder.), çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere malul ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.

                       

                        (b)       Malul Personelin Hak Sahipliği:

           

Çalışabilir malulün kendisidir.

 

                       (c)       Bu kanun kapsamına göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden müracaat edebilirler.

           

(10)           Vergi İndirimi :

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 3239 sayılı kanunla değişik 31. maddesi gereğince herhangi bir kamu veya özel kuruluşta çalışan, sakatlık derecesi % 40 ve daha fazla (1., 2., 3., 4 ncü derece sakat) olan personel, vergi indiriminden yararlanır. 

 

            C.        Sakat Kalan Personele Tanınan Diğer Haklar :

 

            (1)       Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er.):

           

2933 Sayılı Madalya ve Nişan Kanunu gereğince;TSK.PersonelineDevlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilen malül gazi personele Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilir.

           

(2)       Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi (Sb./Astsb.):

           

            Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malulen emekli hakkına sahip olan ancak emekli olmayarak göreve devam eden personele, “Malül Gazi Şerit Rozeti” verilir.

           

(3)       Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.-Er) :

           

(a)        Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C. Emekli Sandığı tarafından verilir.

           

(b)       Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erler ile bunların aile fertlerinin sivil hastanelerin yanında Asker Hastanelerinden yararlanmaları, İç Hizmet Kanunun 70. maddesi gereği sağlanır.

           

(4)       Gazi Tanıtım Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

           

Terörle mücadelede malul kalarak aylık bağlanan T.S.K. personeline Gazi Tanıtım Kartı verilir. Bu kart ile refakatindeki eşi T.C.D.D. ve Denizcilik İşletmelerinin iç hatları vasıtalarında (1. mevkide) ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler.

           

(5)      Okullara Öncelikle Alınma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er)  :

 

             Giriş koşullarını taşıyan vazife malulü çocukları ile öz kardeşlerinin Askeri Okullara giriş esasları aşağıya çıkarılmıştır.

 

           (1)       KARA HARP OKULU         :

          

Giriş koşullarını taşımak kaydıyla; ÖSS’den aldıkları puana bu puanlarının % 10’u oranında puan ilave edilir.

 

 

           (2)       ASKERİ LİSELER        :

                    Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; Ağırlıklı Ham Tam Puanın %50'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlıklı Standart Puanın %25'i ilave edilir.

 

           (3)       ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI :

                      

Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; Ağırlıklı Ham Tam Puanın %45'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlıklı Standart Puanın %25'i ilave edilir.

            

           (6)       Malulün Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması(Yd.Sb./ Erb.-Er) :

 

           (a)1111 sayılı Askerlik Kanununun 10.maddesi 9.fıkrasına göre malul personelin kendisinden sonra gelen erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

 

            

           (7)       Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma :

 

           2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren personelin çocukları durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan öncelikli olarak faydalandırılmaktadır. Bunun için sözü edilen Genel Müdürlüğünün belirleyeceği tarihlerde müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

           (8)       Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna göre kendilerine aylık bağlanan;

 

                (a)  Sb., Astsb., Uzm.Erb.lar ile eş ve reşit olmayan çocukları,

 

                (b)  Erb. ve Er’ ler ile eşleri, yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler.

 

           (9)       Telsim “Onur Hat” Aboneliği (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           TELSİM A.Ş. Genel Müdürlüğünce Emekli Sandığı Tanıtım Kartı alma hakkına sahip tüm gazi ve vazife malullerinin kendileri ile TSK’nde göreve devam eden İç Güvenlik yaralılarına hizmet amacıyla indirimli “Onur Hat” aboneliği verilmektedir. Bu uygulama ile aylık sabit ücretlerde % 50, görüşme ücretlerinde  % 40 indirim uygulanmaktadır.

  

(10)     TSK. Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

 

           Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan nefis manzaralı TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, tüm malul gazi ile birinci derece yakınlarına (eş/çocuk/anne/baba) oniki ay boyunca hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır. 

          

           (11)     Turkcell “Destek Tarifesi” Uygulaması. (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er)

 

               Turkcell, “Emekli Sandığı Serbest Kartı” almaya hak kazanmış gaziler ve vazife malullerine, telefon abonelik ücretlerinde Destek Tarifesi uygulamaktadır.

   

           (12)     TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi. (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er)

 

             Ankara-Bilkent mevkiinde konuşlanmış ve 21 NİSAN 2000’de açılışı yapılmış olan TSK. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 AĞUSTOS 2000 tarihinden bu yana hasta kabul etmektedir. Merkezde her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlılıkları, amputeler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları) sakatlık ve özürlülüğün bulunduğu hastaların rehabilitasyonu yapılmaktadır.

 

           Merkezin 50 yataklı bakım merkezi bölümünde, bakım ünitesi ile yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK.Sağlık Kurulu raporuyla belgelenen ile kimsesizliği bir belgeyle onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul gaziler bu üniteden istifade etmektedir.

 

           Başta gazilerimiz olmak üzere hak sahibi tüm TSK. personeli ve ailelerine hizmet vermekte olan TSK. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde poliklinik hizmetleri randevulu olarak verilmektedir.

 

           Muayene ve tedavilerinin yatırılmadan yapılabileceği Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için merkez bünyesinde 50 yataklı bir otel de hizmet vermektedir.

 

           (13)     Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.):

 

           Malul kaldığı halde kendi istekleriyle muvazzaflık hizmetlerine devam eden, Sb./Astsb.’lar istedikleri takdirde her yıl özel eğitim merkezlerinden yararlandırılır.

 

           (14)     TSK.Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması. (Sb./Astsb.) :

 

               Gazi kartı sahibi muvazzaf ve emekli Sb./Astsb. ile bunların eşleri ve refakatindeki evli/bekar çocukları, gelin ve damatlardan, TSK. bünyesindeki Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine girişlerinde günü birlik giriş ücreti alınmamaktadır.

 

 

 

        (15)        Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb.Er) :

 

                Malul Gazi ve dul eşinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’I geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.

 

    D.   Sakat Kalan Personele Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar :

 

           (1)TSK. Mehmetçik Vakfı (Erb./Er):

 

           TSK. Mehmetçik Vakfınca, sakat kalan personele, sakatlık derecelerine göre yardım yapılmaktadır. Ayrıca; 1., 2., 3. ve 4 ncü derece sakat personele maaş bağlanmakta, çocukları için doğum, ölüm ve öğrenim yardımı yapılmaktadır.

 

           (2)TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Sb./ Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

               

           (3)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu :

 

           Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde;

 

·        Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri,

·        Toplum merkezleri,

·        Kadın misafirhaneleri,

·        Yaşlı danışma merkezleri,

·        Çocuk yuvaları,

·        Yetiştirme yurtları,

·        Kreş ve gündüz bakımevleri,

·        Huzur evleri,gibi kuruluşlarında kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-mu Genel Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

 

2. TÜRKİYEDE ŞEHİTLERE UYGULANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

A. ŞEHİTLER İÇİN DİNİ ve ASKERİ TÖREN YAPILIR

 

    a.Dini Tören :

        

        Şehit cenazeleri defin yerindeki Garnizon Komutanlığı tarafından karşılanarak namazın kılınacağı camiye getirilir. Namaz camide kılınacaksa cami imamı yoksa namaz için imam temin edilerek Şehidin Cenaze Namazının kılınması sağlanır.   

        Şehitlikte dini tören; varsa şehitlik imamı, yoksa Garnizon K.lıklarınca mahallinden temin edilecek imam tarafından yapılır. 

 

     b.Askeri Tören :

 

           Askeri birlik bulunan yerlerde tören TSK Tören Yönergesi esaslarına göre yapılır.  

           Ailelerin cami, şehitlik veya defnedileceği mezarlıklara kadar götürülmesi ve getirilmesi  için askeri makamlarca araç tahsis edilir.  

           Şehitlere refakat eden aile fertlerinin defin töreninin icrasına kadar iskanı için ordu evleri ve diğer sosyal tesislerden istifadesi sağlanır.

B. ŞEHİTLİKLERE DEFNEDİLİRLER

     Şehitliklere; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup asker ve sivil kişilerden ŞEHİTLİK şartlarına haiz olanlar defnedilirler.

 C. ŞEHİTLİĞE GÖMÜLME İŞLEMLERİ VE ŞEHİT MEZARLARININ YAPILMASI

           Şehitler rütbesine bakılmaksızın, ada, parsel ve sıra numarasına göre gömülürler. Bulunduğu yerde şehitlik olmaması nedeni ile şehitliğe gömülme imkanı bulunmaması veya imkan bulunsa da buraya gömülmesi istenmeyen şehit naaşları, ailelerinin arzu ettiği yerdeki şehitliğe veya şehitlik dışındaki bir mezarlığa gömülürler.  

        Belediye, köy veya aile mezarlıklarına defnedilen şehitlerin mezarları, M.S.B.lığınca mevcut standartlara göre inşa ettirileceği gibi arzu edildiği takdirde şehit ailelerince de yaptırılabilir. Şehit ailelerince yaptırılan mezarların  bedelleri M.S.B.lığınca çıkarılacak keşif bedelini aşmamak üzere mezarı  yaptıran şehit ailelerine ödenir.         

D.  ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

     a. K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı (Erb./Er) :

            Şehit erbaş ve erlerin ailesine (evli ise eşine, bekar ise baba ve/veya annesine veya yakınına) K.K.K. lığı kantin gelirleri hesabından ailesinin ihtiyaç duyabileceği acil ve öncelikle masrafları karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılmaktadır.

     b.TSK. Dayanışma Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

             Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na üye olan subay, astsubay, ve uzman erbaşlardan hizmette bulundukları sırada şehit olan personelin geride kalan kanuni mirasçılarına Vakıf tarafından fiili hizmet yılı dikkate alınarak maddi yardım yapılır.

     c.Nakdi Tazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan veya vefat eden personelin kanuni varislerine nakdi tazminat ödenir.

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

            Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde veya yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men ve takibinde görevli olanlar bu görevlerinden dolayı yada sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat  ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir. Tahakkuk ettirilen tutar M.S.B.lığı Merkez 2 No lu Saymanlığınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir. (Terörle Mücadele Kapsamındaki Şehit Varislerine Sağlanan Hak)

2453 sayılı Yurt dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği:

 

Ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat  ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir.

            Tahakkuk ettirilen tutar M.S.B.lığı Merkez 2 No lu Saymanlığınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir.

            2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlerin kanuni varislerine (Şehidin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak üzere % 10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.) en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 60 katı tutarı tazminatları Birlik Komutanlıklarınca ödenir, ve  K.K. Personel İşlem Daire Bşk.lığına bilgi verilir.

 

NAKDİ TAZMİNATIN VARİSLERE TAKSİMİ:

 Şehit olan veya vefat eden personel ;

       1)         Bekar ise    :%50 Anne, %50 Baba

       2)         Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise :                                                           

                   % 50 Anne veya Baba, %50 Kardeşler

       3)         Evli/Çocuksuz ise :%50 Eş, %25 Anne, %25 Baba

       4)         Evli/Çocuklu ise    : %70 Eş, %15 Anne, %15 Baba

       5)         Evli/Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise: 

                   % 85 Eş, %15 Anne  veya Baba

       6)         Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir.

           

ç.TC Em.San.Gn.Md. lüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiyesi Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması : 

        (1) Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, bir üst derecedeki harp malulü aylığının vazife malulü arasındaki farkın % 80’i dikkate alınarak maaş bağlanır.Hizmet süresi 30 yıldan fazla hizmeti olanlara da fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden maaş bağlanır.Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan Sb., Astsb. ve Uzm.Erb.ların dul ve yetimlerine bağlanacak aylık, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olamaz. Bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Maaş bağlanan hak sahipleri vergi iadelerini maaş aldıkları bankalar vasıtası ile tahakkuk ettirirler.

Şehit olan rütbeli personelin kanuni varislerine 30 yıl hizmet yapmış gibi vazife malulü aylığı, Görevin Sebep ve Tesiriyle meydana gelen olaylarda şehit olan erbaş ve erlerin kanuni varislerine, şehit personelin tahsil durumuna göre T.C.Emk.Snd.Gn.Md. lüğünce görev aylığı bağlanır.)

        (2) Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

            Terörle mücadelede şehit olanların varislerine en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

Şehit olan personelin varislerine hizmet süresine göre T.C.Emk.Snd.Gn.Md. lüğünce ikramiye ödenir.(2629 Sayılı Kanun kapsamı hariç)

       (3)Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er)

            Şehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C.Em.San.Gn.Md.lüğünce tütün ve alkol satış ürünlerinin bedellerinden pay verilir. Yılda bir kez ödeme yapılır.

 

       (4) Öğrenim Yardımı  (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

            Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerine Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına T.C.Em.San.Gn. Md.lüğü  Ödemeler Dairesince yardım yapılır.

            Öğrenim Yardımı, her yıl 15 Eylül’e kadar başvuru yapanlar Ekim ayında, 15 Şubat’a kadar  başvuru yapanlar Mart ayında almaya hak kazanırlar. Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez. Bu yardım miktarı her yıl yeniden belirlenir. 

d.Ordu Yardımlaşma Kurumu Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

         OYAK Gn.Md.lüğünce 205 sayılı kanun gereğince; subay, astsubay ve üye olmaları halinde uzman erbaşların ölümü halinde, albay ve aşağıdaki rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ayrıca emeklilik yardımı yapılır. OYAK’ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit eş veya çocuklarına müracaatları halinde, tahsis yapılmaktadır.

e.Toplu Konut Kredisi Verilmesi(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

5434 sayılı T.C. Em.San. Kanunun 64. maddesi; 2330 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevleri nedeniyle şehit olanların öncelik sıralamasına göre:

            -Maaşa bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken,

            -Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya annesi, bu krediden yararlanabilir.

            Toplu konut kredisi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak belirlenmektedir.

            Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü tutarındaki miktarın T.C. Em.San.Gn. Md.lüğü’ nce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen bittiği tarihtir.

f.Ordu Yardımlaşma Kurumu Emeklilik İkramiyesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) : 

            OYAK Gn.Md.lüğünce üye olan personelin şehit olması halinde hizmet süresine göre emekli ikramiyesi ödenir.

g.Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı (Sb. / Astsb. / Uzm.Erb.) :

        3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. madde (b) fıkrası gereği yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri (dul ve yetimi bulunmuyorsa, anne ve babaları), bir yıl süreyle lojman kirası ve yakıt parası oturan tarafından karşılanması kaydıyla yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır.    

h. Şehit Yakınlarına İş Temini (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

        3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

            Şehit yakınlarının hak sahipliği:İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu Hakları 10 yıl devam eder.) ,çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere şehit ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.               

E. ŞEHİT VARİSLERİNE TANINAN DİĞER HAKLAR

a.Bayrak Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, yıldızı üste gelecek şekilde katlanır, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına kırmızı kadife kaplı kutu içersine konarak verilir.

b.Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            2933 Sayılı Madalya ve Nişan Kanunu gereğince; TSK.Personeline Devlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilen şehit personelin kanuni varislerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilir.

            Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna,  yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.

c. Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması (Yd.Sb./ Erb.Er) :

            1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu madde 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

ç.Şehit Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması  (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb.Er) :

            Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip ikamet yerlerine veya askerlik şubelerine yakın birlik, kurum ve karargahlara tertip edilir.

d.Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

            Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C.Emekli Sandığı’nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C.Emekli Sandığı tarafından verilir.

e.Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.) :

             Şehit Subay, Astsubay eş ve çocuklarına Özel Eğitim Merkezlerinden faydalanmada (+10) puan verilir.

g.Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb/Astsb/Uzm.Erb./Erb.Er):

            Terörle mücadelede şehit olanların dul kalan eşleri ve reşit olmayan çocukları ile şehidin bekar olması halinde maaş bağlanan anne ve babaları, yurtiçinde Devlet Demir yollarında, Deniz yolları şehir hatlarında ve Belediye toplu taşıt araçlarında ücretsiz  seyahat ederler.Bu haktan şehit erbaş ve erlerin maaş alan dul eşi, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları da faydalanmaktadır.

h.2684 Sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar :

            2684 Sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasına göre; durumları 5434 sayılı T.C. Em.San. Kanununun 65. maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına uyan kişilerin çocukları Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. 

            Ancak bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakları, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.

i. Okullara Öncelikle Alınma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            Giriş koşullarını taşıyan şehit çocukları ile öz kardeşlerinin Askeri Okullara giriş esasları aşağıya çıkarılmıştır.

            (1)KARA HARP OKULU      :

                -Giriş koşullarını taşımak kaydıyla; ÖSS’den aldıkları puana bu puanlarının % 10’u oranında puan ilave edilir.

            (2)ASKERİ LİSELER :

                -Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; Ağırlık Ham Tam Puanın %50'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlık Standart Puanın %25'i ilave edilir.

            (3)ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI :

                -Giriş koşulu olarak diploma notu aranmaz, sınava giriş yılının HAZİRAN döneminde doğrudan mezun olmak yeterlidir. Ön sağlık, Beden eğitimi ve Mülakat seçimlerinde herhangi bir öncelik tanınmaz. Başarı puanı için; 

 Ağırlık Ham Tam Puanın %45'sini alanların Ağırlıklı Standart Puanlarına almış olduğu Ağırlık Standart Puanın %25'i ilave edilir.

k.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

         2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren personelin çocukları, durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan öncelikli olarak faydalandırılmaktadır.

l.Telsim “Onur Hat” Aboneliği (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

        TELSİM A.Ş.Genel Müdürlüğü tarafından şehit personelin 1 nci derece yakınlarına (Anne, baba, eş, çocuk) hizmet amacıyla indirimli “Onur Hat” aboneliği verilmektedir. Bu uygulama ile aylık sabit ücretlerde % 50, görüşme ücretlerinde % 40 indirim uygulanmaktadır.

m.Yüksek Öğretim Katkı Paylarının Alınmaması (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./ Erb.Er) :

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerin ifası sırasında hayatlarını kaybederek şehit olan personelin geride kalan çocuklarından yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görenlerden yüksek öğretim katkı payları alınmamaktadır.

 

n.TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma: (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

            Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan, nefis manzaralı TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, şehit ailesine (eş/çocuk/anne/baba) on iki ay boyunca hoşça vakit geçirilebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.

            Tesisten faydalanan şehit erbaş/er ailesinin (eş/çocuk/anne/baba) gidiş-dönüş yol paraları (otobüs/tren bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yararlanan şehit ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkanı sunulmaktadır.

o.Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb. Er) :

        Şehit ailesinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’ı geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.

ö.TSK.Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması (Sb./Astsb.):

        Şehit subay, astsubayların anne, baba, eş ve refakatindeki çocukları, gelin ve damatlarından, TSK. bünyesindeki özel/yerel eğitim merkezlerine girişlerde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır.    

 F. ŞEHİT VARİSLERİNE YARDIM YAPAN VAKIF VE KURUMLAR

      a.TSK. Mehmetçik Vakfı (Erb./Er) :

        (1)TSK. Mehmetçik Vakfınca, şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erbaş ve erlerin varislerine ölüm yardımı yapılmaktadır.

 

    b.TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

           Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, Haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur.

            

     c.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Er) :

 

           Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı;

           -Çocuk yuvaları,

           -Yetiştirme yurtları,

           -Kreş ve gündüz bakım evleri,

           -Huzur evleri,

           -Bakım ve rehabilitasyon merkezleri,

           -Kadın misafirhaneleri,

           -Yaşlı danışma merkezlerinde, kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir.

 

 

 

          

ç.T.C.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun) (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./Erb.Er) :

 

        Terörle mücadelede şehit olan T.S.K’ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

 

d.T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü (Elazığ) (Erb./Er) :

            Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan, T.S.K. mensubu er ve erbaşların anne, baba, eş ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 

 3. YARALANAN/SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

 

 

 

 S.No

Yardım Çeşitleri

Miktarı

1.

NakdiTazminat (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

Sakatlanmada

6. Der.

8.649.750.000 TL.

5. Der.

12.109.650.000 TL.

4. Der.

15.563.550.000 TL.

3. Der.

19.029.450.000 TL.

2. Der.

22.489.350.000 TL.

1. Der.

25.949.250.000 TL.

Ref.1.

65.170.000.000 TL.

Yaralanmada

1 Gün

345.990.000 TL.

20 Gün

6.919.800.000 TL.

 

2.

TSK Dayanışma Vakfı Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)(*)

1-2 nci derece      9.105.000.000 TL

3-4 ncü derece     5.463.000.000 TL

3.

Nakdi Tazminat Avansı

Nakdi tazminata mahsuben

4.

Ek Tazminattan İstifade (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

12. aya kadar ödenir. (Yd.Sb./Erb.Er.terhis edilse bile)

5.

Hava Değişim Bedeli Yol Ücret Ödemesi (Erb./Er.)

3 aya kadar olan hava değişim bedeli ödenir.

6.

Emekli İkramiyesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

30 Yıl Hizmet Yapmış Gibi

7.

Emekli Maaşı (Sb./Astsb./Uzm.Erb.)(Hizmet esasına göre)Erb./Er. (Tahsil Duruma göre)

   EMSALLERİ GİBİ

782.504.691 TL.
789.031.155 TL.

8.

Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
(Sb./Astsb.Uzm.Erb./Erb.Er.)

6.Der.   801.240.000 TL.
1.Der. 1.456.800.000 TL.

9.

T.C. Emekli Sandığı     Öğrenim Yardımı 
(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

İlkokul

269.250.000 TL.

Ortaokul

403.880.000 TL.

Lise

538.500.000 TL.

Yüksek Okul

807.750.000 TL.

 

10.

Oyak Yardımı (**)
(Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

Sakatlığın yüzde oranı kadar ödenir.

11.

Kamu konutlarından yararlanma kira yardımı
(Sb./Astsb./Uzm.Erb.)

10 YIL SÜREYLE

12.

Toplu Konut Kredisi Verilmesi
(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

29.650.000.000 TL.

13.

Personel İş İstihdamı
(Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er)

Malul personelin kendisi veya sadece bir yakını faydalanır.

14.

Mehmetçik Vakfı Yardımı

(Erb./Er)

1-6 ncı dereceye toptan ödeme yapılır.

1-4 ncü dereceye doğum, ölüm, öğretim, bakım yardımı yapılır.

 

(*)      1, 2, 3 ve 4 ncü derece malul olan ve TSK.’nden ayrılan üye personele ödenir.
(**)    Üyesi Olan Uzman Erbaşlar istifade eder.

 

4. ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN  MADDİ HAKLAR ÇİZELGESİ

 

S.No

Yardım Çeşitleri

Miktarı

1

NAKDİ TAZMİNAT 
(SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

34.599.000.000 TL.

2

K.K.K.LIĞI İLK DESTEK YARDIMI(ERB./ER.)

1.300.000.000 TL.

3

TSK.DAYANIŞMA VAKFI YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

9.105.000.000 TL.
23.673.000.000 TL.

4

BİRLİK K.LIĞINCA YAPILAN ÖLÜM  YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

691.890.000 TL.

5

TÜTÜN BEY’İYE İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

1.456.800.000 TL.

6

EMEKLİ İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

52.536.000.000 TL.

7

EMEKLİMAAŞI (SB./ASTSB./UZM.ERB)   -HİZMETESASINA GÖRE(ERB./ER) -TAHSİL DURUMUNA GÖRE

EMSALLERİ GİBİ               725.418.048 TL.              731.564.608 TL.

8

OYAK ÖLÜM YARDIMI (SB./ASTSB.) (*)

23.903.000.000 TL.

9

OYAK EMEKLİLİK İKRAMİYESİ             (SB./ASTSB.)(*)

           

HİZMETE BAĞLI

10

TOPLU KONUT KREDİSİ (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)(**)

29.650.000.000 TL.

11

MEHMETÇİK VAKFI YARDIMI (ERB./ER)

4.916.700.000 TL.

12

KİRA BEDELİNİN DEVLETÇE ÖDENMESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

10 YIL SÜREYLE

13

T.C.EMEKLİ SANDIĞI ÖĞRENİM YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
YÜKSEKOKUL

 

 

269.250.000 Tl.
403.880.000 TL.
538.500.000 TL.
807.750.000 TL.

                 

                  (*)   Üyesi olan Uzm.Erbaşlar istifade eder.

                  (**)  DİE yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar her yıl arttırılır. 

SAKAT KALAN PERSONELE SAĞLANAN DİĞER HAKLAR

Madalya ve Berat Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er.):

    2933 Sayılı Madalya ve Nişan Kanunu gereğince; TSK Personeline Devlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilen malül gazi personele Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilir. 

Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi (Sb./Astsb.):

          Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malulen emekli hakkına sahip olan ancak emekli olmayarak göreve devam eden personele, “Malül Gazi Şerit Rozeti” verilir.

Hastanelerden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.-Er)

      Ä     Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C. Emekli Sandığı tarafından verilir.

      Ä     Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erler ile bunların aile fertlerinin sivil hastanelerin yanında Asker Hastanelerinden yararlanmaları, İç Hizmet Kanunun 70. maddesi gereği sağlanır. 

Gazi Tanıtım Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

     Terörle mücadelede malul kalarak aylık bağlanan TSK personeline Gazi Tanıtım Kartı verilir. Bu kart ile refakatindeki eşi T.C.D.D. ve Denizcilik İşletmelerinin iç hatları vasıtalarında (1. mevkide) ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. 

Malulün Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlikten Muaf Tutulması (Yd.Sb./ Erb.-Er) :

      Ä 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10.maddesi 9.fıkrasına göre malul personelin kendisinden sonra gelen erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

      Ä     Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

      Ä Bu haktan, 1076 Sayılı Kanuna tabi Yedek Subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi Erbaş ve Erlerin kardeşleri istifade eder. 

Kimlik Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

     TSK Kimlik Kartı Yönergesi MSY 52-7(A) gereği;

       Ä TSK emeklilik statüsünü muhafaza eden Subay, Astsubay, Uzman Erbaşlar ile aile fertlerine TSK Emekli Kimlik Kartı verilir.

       Ä    Yedek Subaylar, Erbaş ve Erler ile bunların 5434 sayılı kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek, aile fertleri ile dul ve yetimlerine Askeri Hastanelere müracaatta kullanacakları “YALNIZ ASKERİ HASTANELERDE GİRİŞ İÇİN GEÇERLİDİR” ibareli kimlik kartları bağlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca verilir. 

Ordu Evi Günü Birlik Giriş Kartı Verilmesi (Yd.Sb.) :

     TSK  görev yaparken Harp ve Vazife malulü olan Yedek Subayların talepleri halinde orduevi günü birlik giriş kartı vermeye yetkili makamlarca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere “ORDUEVLERİ GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ KARTI” verilir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma :

     2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren personelin çocukları durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan öncelikli olarak faydalandırılmaktadır. Bunun için sözü edilen Genel Müdürlüğünün belirleyeceği tarihlerde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

     3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna göre kendilerine aylık bağlanan;

      Ä     Sb., Astsb., Uzm.Erb.lar ile eş ve reşit olmayan çocukları,

      Ä     Erb. ve Er’ ler ile eşleri, yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. 

Telsim “Onur Hat” Aboneliği (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

TELSİM A.Ş. Genel Müdürlüğünce Emekli Sandığı Tanıtım Kartı alma hakkına sahip tüm gazi ve vazife malullerinin kendileri ile TSK’nde göreve devam eden İç Güvenlik yaralılarına hizmet amacıyla indirimli “Onur Hat” aboneliği verilmektedir. Bu uygulama ile aylık sabit ücretlerde % 50, görüşme ücretlerinde  % 40 indirim uygulanmaktadır.

Geniş bilgi almak için Telsim Shop’ lar ve Yetkili Satıcılara müracaat edilebilir. 

TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan nefis manzaralı TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, tüm malul gazi ile birinci derece yakınlarına (eş/çocuk/anne/baba) on iki ay boyunca hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.

Tesisten faydalanan İç Güvenlik Harekatı Malul Gazi erbaş/erler ile yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, (tren/otobüs bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yaralanan malul gazi erbaş/erlere ücretsiz bir tatil geçirmeleri imkanı sunulmaktadır. 

Yara İşareti Takılması (Sb./Astsb./Uzm.Erb.):

     Malul Gazi olan subay, astsubay ve uzman erbaş’ lar (Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenler)’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve devam edenler yaralandıkları sayı kadar yara işaretini taşırlar. (Bir olaydaki yaralanma bir yara işareti ile belirlenir.) 

  TSK.Sosyal Tesislerinden İstifade de Otopark Ücreti Alınmaması (Sb./Astsb.):

     TSK sosyal tesislerinden (Ordu Evi, Özel Eğitim Merkezleri, Askeri Gazino ve Diğer Kolaylık Tesislerinden) istifade eden malul gazi personelden otopark ücreti alınmamaktadır. 

    Turkcell Destek Tarifesi” Uygulaması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er)

     Turkcell, Emekli Sandığı Serbest Kartı” almaya hak kazanmış gaziler ve vazife malullerine, telefon abonelik ücretlerinde Destek Tarifesi uygulamaktadır.

     Diğer indirimli tarifelere göre daha uygun olan Destek Tarifesi hakkında bilgi almak için Turkcell Yetkili Satıcılarına müracaat edilebilir. 

TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er)

     Ankara-Bilkent mevkiinde konuşlanmış ve 21 NİSAN 2000’de açılışı yapılmış olan TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 AĞUSTOS 2000 tarihinden bu yana hasta kabul etmektedir. Merkezde her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlılıkları, amputeler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları) sakatlık ve özürlülüğün bulunduğu hastaların rehabilitasyonu yapılmaktadır.

     Merkezin 50 yataklı bakım merkezi bölümünde, bakım ünitesi ile yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK.Sağlık Kurulu raporuyla belgelenen ile kimsesizliği bir belgeyle onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul gaziler bu üniteden istifade etmektedir.

     Başta gazilerimiz olmak üzere hak sahibi tüm TSK. personeli ve ailelerine hizmet vermekte olan TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde poliklinik hizmetleri randevulu olarak verilmektedir. Poliklinik hizmetleri için randevu telefonu (0312) 291 12 12 - 23 35 'dir.

     Muayene ve tedavilerinin yatırılmadan yapılabileceği Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için merkez bünyesinde 50 yataklı bir otel de hizmet vermektedir. 

Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.):

     Malul kaldığı halde kendi istekleriyle muvazzaflık hizmetlerine devam eden, Sb./Astsb.’lar istedikleri takdirde her yıl özel eğitim merkezlerinden yararlandırılır. 

TSK.Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması (Sb./Astsb.) :

     Gazi kartı sahibi muvazzaf ve emekli Sb./Astsb. ile bunların eşleri ve refakatindeki evli/bekar çocukları, gelin ve damatlardan, TSK. bünyesindeki Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine girişlerinde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır. 

Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb.Er) :

     Malul Gazi ve dul eşinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’ı geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.

 1. ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR
   
  1. Destek Yardımı:Şehidin defnedileceği yerdeki İl J.K.lığınca, şehit ailesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, şehidin; evli ise eşine, bekar ise baba veya annesine, anne ve babası da yoksa cenazeyi teslim alan kardeşlerinden veya kanuni yakınlarından birine defin hazırlıkları esnasında uygun bir zaman tespit edilerek teslim edilir.
    
  2. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödenmesi (Sb.,Astsb., Uzm.J.,Uzm.Erb.):
    
   1. 926 Sayılı TSK. Personel Kanunu hükümleri gereğince, yukarıda belirtilen rütbeli personelin herhangi bir nedenle ölümü halinde, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında personelin görevli olduğu birlik komutanlığınca ÖLÜM YARDIMI ödenir.Uzm.Erb.ların varislerine, Uzm.Erbaş Kanununun 16 ncı maddesine göre, kendi maaşının iki katı tutarında ölüm yardımı ödenir.
   2. Şehit olan veya vefat eden rütbeli personelin ailesine, 6245 Sayılı Harcırah K. hükümlerine göre; beyan ettikleri ikamet yerine kadar Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu (Harcırah) ödenir.
     
  3. Nakdi Tazminat:

   2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamındaki görevleri ifa ederken şehit olan personelin varislerine nakdi tazminat ödenir.

   2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlerin nakdi tazminat işlemleri birlik komutanlıklarınca , diğer personelin ise J.Gn.K.lığınca yürütülür.
    
  4. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Yapılan Yardımlar:
    
   1. Aylık Bağlanması:

    5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre, hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır.

    5434 Sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin (a,b,c,ç,d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların baba ve annelerine (geride eş ve çocuklarının kalması hali de dahil) muhtaçlık şartı aranmaksızın vefat tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Bağlanan aylıklar eş ve çocukların aylıklarını azaltmaksızın hazineden karşılanır. Babaya bağlanan aylık, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir.
     
   2. Emekli İkramiyesi Verilmesi (Erbaş ve Erler Hariç):
     
    1. Sb., Astsb., Uzm.J.Çvş., Uzm.Erb., Erbaş ve Erlerin kanuni mirasçılarına 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, anne ve babalarına kendi derece kademesi üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır.
    2. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların dul ve yetimlerine, en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
    3. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı dışındaki olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine ise, şehidin görevde iken almakta olduğu aylığının hizmet süresi ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir.
      
   3. Tütün ve Alkol Ürünleri Satış Bedellerinden Pay Verilmesi:

    Şehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilir. Ödeme, aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müteakip yılın en geç ilk üç ayı içerisinde ve yılda bir kez yapılır. Bu ödeme maaşa bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.
     
   4. Öğrenim Yardımı:

    Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı kanun ) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yapılır.

    Öğrenim Yardımı için, bir dilekçeye öğrenim belgesi eklenmek suretiyle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ödemeler Dairesi Başkanlığına (ANKARA) müracaat edilmesi gerekir.

    Öğrenim Yardımını, her yıl 15 Eylül'e kadar başvuru yapanlar Ekim ayında ,15 Şubat'a kadar başvuru yapanlar Mart ayında almaya hak kazanırlar. Yardım; yılda bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve miktarı her yıl yeniden belirlenir.
     
  5. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımı (Erbaş ve Erler hariç) :

   OYAK Genel Müdürlüğünce 205 Sayılı Kanun gereğince; OYAK'a üye olan Sb., Astsb., Uzm. J. ve Uzm. Erbaşların ölümü halinde verilir.

   Miktarı : Albay ve aşağı rütbeler için kanuni mirasçılarına, Albay maaşının 20 katı, Kıdemli Albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı ve hizmet süresi esas alınarak emeklilik yardımı yapılır.

   Ayrıca, OYAK'ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit personelin eş ve çocuklarının edinebilmesi için, ayrı kontenjan belirlenerek satışa sunulmaktadır.

   Ödemenin yapılabilmesi için; hizmet belgesi, veraset ilamı, ölü muayene otopsi raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, son iki aylık OYAK keseneği, varis dilekçeleri J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı Emekli İşlem Şubesince temin edilerek OYAK'a gönderilir.
    
  6. Kira Yardımı ve Kamu Konutlarından Yararlanma (Erbaş ve Erler hariç) :

   Bu haktan sadece, lojmana girme hakkı olan Sb.,Astsb., Uzm.J. ile Uzm.Erbaşların aylığa müstahak dul ve yetimleri faydalanır.

   3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci Madde (b) Fıkrası gereği;"yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malûl olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli "on yıl" süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır," kira dışı giderler kiralayana aittir.
    
  7. Toplu Konut Fonu’ndan Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi:

   5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 64 ncü Maddesi, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin,

   Aşağıdaki öncelik sırasına göre;
    
   • Maaşa bağlanan dul eşini,
   • Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını,
   • Müştereken bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan baba veya anasını,

   Konut sahibi yapmak amacıyla fondan kredi verilir.

   Bu kredi, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere sadece bir hak sahibine verilir.

   Kredi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce TÜRKİYE geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar artırılır.

   Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak için öncelikle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne başvurularak "Hak Sahipliği Belgesi"nin alınmasını müteakip Emlak Bankası'na müracaat edilmesi gerekmektedir.

   Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarı T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen ödendiği zamandır.
    

  8. Şehit Yakınlarına İş Temini:

   3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir. Konuyla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
    
   1. Şehit Yakınlarının Hak Sahipliği:
     
    1. İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde,
    2. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli isçi kadrolarında çalışmayan ÇOCUKLARINDAN BİRİ, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler,
    3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan KARDEŞLERİNDEN BİRİ olmak üzere şehit ailesinden "SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR".
    4. Çocuk veya kardeşlerden öncelikle (işe gireceği kurumun üst yaş sınırını aşamamak üzere), yaşı büyük olanın işe alınması esastır.
      
   2. Başvuru süresi:
     
    1. Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahipleri, şehitlik olayının meydana geldiği tarihten itibaren (5) yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
    2. Ancak, olay tarihi itibariyle ve müteakip (5) yıl içerisinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmaması halinde yukarıdaki süre, şehidin yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden birinin 18 yaşına girdiği tarihten itibaren başlar.
    3. Geçmişte meydana gelen ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan olaylarda şehit olanların yakınları için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar.
      
   3. Müracaat Esasları:

    Hak sahibi şehit yakını, bu broşürle birlikte gönderilen iş istek formunu doldurduktan sonra bu forma;
     
    1. Yine bu broşürle gönderilen Şehit Belgesini,
    2. Öğrenim Belgesini (Son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi),
    3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini (Anne, Baba, Eş, Çocuklar ve Kardeşleri de gösterir şekilde),

    Sabıka Kayıt Belgesini,

    Ekleyerek ikamet ettiği yerdeki kaymakamlığa veya valiliğe müracaat eder.

    İş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, kendinden önceki hak sahiplerinden alacağı "HAKLARINDAN FERAGAT ETTİKLERİNE DAİR NOTER TASDİKLİ BEYANLARI DA müracaat evraklarına ekleyecektir. Şehit eşinin başvurusu halinde diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz.

    Yukarıdaki esaslara göre yapılan iş talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA gönderilir ve burada yapılacak değerlendirme sonucunda bakanlıkça atama yapılır.
     

 2. ŞEHİT VARİSLERİNE TANINAN DİĞER HAKLAR
   
  1. Bayrak:

   Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, bayrak kutusu içerisinde, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.
    
  2. Madalya ve Berat:

   Birlik Komutanlığının teklif etmesi halinde, Şehit olan personelin varislerine T.S.K. Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliği gereği T.S.K. Övünç Madalyası, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği gereğince de Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.

   Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna, yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.
    
  3. Şehit Olan Bir Yükümlünün Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması:
    
   1. 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra silah altına alınacak ilk kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
   2. Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.
   3. Bu haktan; 1076 Sayılı kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı kanuna tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.
     
  4. Şehit Kardeşlerinden Veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması:
    
   1. Şehit personelin kardeşlerinden veya çocuklarından biri, acemi eğitimlerini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın birliklere tertip edilir.
   2. Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.
   3. Bu haktan, terörle mücadele esnasında şehit olan TSK mensupları ile devlet memurlarının (Polis, Öğretmen, Mühendis vb.) oğulları ve kardeşleri istifade eder. Ayrıca; şehit olan yükümlülerin kardeşlerinden biri askerlik hizmetinden muaf tutulsa dahi diğer kardeşlerden biri bu haktan yararlanır.
   4. Hak sahibi personel veya ailesi, yerli askerlik şubesine yakın bir birliğe tertip edilmesini istediği oğlu veya kardeşi için öncelikle askerlik şubesi başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlu/kardeşin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığına (Jandarma Sınıfına mensup olanlar J.Gn.K.lığına) aşağıdaki belgelerle müracaatı gerekmektedir.
     
    • Dilekçe, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı,
    • Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylanmış şehit belgesi.
      
  5. Hastanelerden Yararlanma:

   Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, BAĞ-KUR gibi) sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığı'nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C.Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce verilir. Sağlık Karnelerinin dolması veya kaybolması halinde maaş cüzdanı fotokopisi, (2) adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine başvurulur.

   İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp ve vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen Yedek subay (Asteğmen), Erbaş ve Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.
    
  6. Askeri Kimlik Kartı Verilmesi

   Muvazzaf Sb., Astsb., Uzm. J.Çvş. ve Uzm. Erbaşların ölmeleri halinde;
    
   1. Dul eşlerine (karılarına,kadın Sb.lar için kocaları na),
   2. Dul ve yetim maaşı bağlanan ana ve babalar ile, Şehitlik Yönergesinin 7 nci maddesinde (f fıkrası hariç) belirtilen personelin (kendisine maaş bağlanan ve bağlanmayan) anne ve babalarına,
   3. Yetim maaşı bağlanabilen erkek çocukları ile evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış kız çocuklarına TSK. Kimlik kartı verilir.
     
  7. Orduevlerinden Yararlanma:

   Şehit Muvazzaf Sb., Astsb. dul ve yetimleri (anne, baba dahil) kendilerine verilen TSK. Kimlik Kartı ile Orduevleri ve askeri tesislerden yararlanabilir.

   T.S.K. de görev yaparken şehit olan Yedek Subayların aile fertlerinin talepleri halinde Garnizon Komutanlıklarınca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere"ORDU EVLERİ GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ KARTI" (Mavi Renkli) verilir.
    
  8. Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma:
    
   1. Şehit Sb., Astsb. ve Uzm. J. Çvş. dul ve yetimlerine Özel Eğitim Merkezlerinden faydalanmada (+30) puan verilir.
   2. Müracaatların 01 OCAK-15 ŞUBAT tarihleri arasında J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Müracaat formları İl Jandarma Komutanlıklarından temin edilebilir.
     
  9. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade:
    
   1. Terörle mücadele görevi ifa ederken ölenlerin dul kalan eşleri, T.C.Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalarına,
   2. OHAL Bölgesindeki olayların bastırılması için yapılan hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malûlü sayılanların dul eşleri ve reşit olmayan çocuklarına,
   3. Diğer görevler sebebiyle şehit olanların maaş bağlanan dul eşlerine,

   Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce “Ücretsiz Seyahat (SERBEST) Kartı” verilir. Yukarıda sayılanlar, Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1. mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin dul ve yetimleri bu araçlara ek olarak, Belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlardan da istifade ederler.
    

  10. 2684 Sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar:

   2684 Sayılı kanunun 5. maddesinin 1.fıkrasına göre; durumları 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65.maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat verilmesi aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına uyan kişilerin çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak bu gibi öğrencilerden, özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.
    
  11. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından ve Öğrenci Kredisinden Öncelikle İstifade Etme İmkanı ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Katkı Payından Muaf Tutulması:
    
   1. 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanunun 7 nci maddesine göre; bu kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.
   2. Yüksek öğrenimdeki şehit çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.(İkinci Öğretim hariç)
     
  12. Şehit Çocuklarının Bilgi Bankasına Kayıt Edilmesi:
    
   1. Öğrenim görmekte olan şehit çocuklarına burs verilerek okutulması konusunda toplumun çeşitli kademelerinden talepler gelmektedir.
   2. İleride verilecek bu tür burslardan yararlanmak maksadıyla öğrenim çağına gelen şehit çocuğuna ait bilgilerin ikamet yerindeki İl J.K.lığına ve J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı Sos.Hiz.Ş.Md.lüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
     
  13. Askeri Okullara Öncelikle Alınma:

   Giriş koşullarını taşıyan şehit/malül gazi/muharip gazi çocukları için; Harp Okulları, Astsb.Meslek Yüksek Okulları ve Askeri Liselerde %3 lük kontenjan ayrılmakta ve baraj puanın %90’ını almaları, Sağlık ve Bando Astsb. Okullarında ise %3 lük kontenjan ayrılmakta ve baraj puanın %85’ini almaları şartı aranmaktadır.
    
  14. Şehit Subay ve Astsubayların Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri:

   Tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı onaylı feragatname ile J.Gn.K.lığı Loj. Bşk.lığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesini aldıktan sonra ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurur.
    
  15. Şehit Yakınlarına Silah Taşıma İzin Belgesi Verilmesi:

   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik gereğince; Şehit personelin eş ve çocukları ile anne ve babalarına, talepleri halinde silah taşıma izni verilebilmektedir. Bu konudaki başvurular, Jandarma Bölgesinde ikamet edenler için İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri için İl Emniyet Müdürlüklerine yapılır.
    
 3. ŞEHİT VARİSLERİNE YARDIM YAPAN VAKIF VE KURUMLAR
   
  1. TSK. Dayanışma Vakfı (TSKDV) Yardımı (Erbaş ve Erler hariç) :

   Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup, vakfa üye olan (yıllık olarak belirlenen miktarlarda bağış yapan) Sb., Astsb., Svl.Me., Uzm.J. ve Uzm.Erbaşlardan hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat edenlerin eş, çocuk, ana ve babalarına, vakıf yönetim kurulunca belirlenen miktarlarda maddi yardım yapılır.
    
  2. Mehmetçik Vakfı (Sadece Erbaş ve Erler İçindir.):

   Mehmetçik Vakfınca, şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erbaş ve erlerin varislerine bir defaya mahsus toptan ödeme yapılır.Bunun dışında; doğum yardımı, ölüm yardımı, bakım ve öğrenim yardımı de yapılmaktadır.
    
 4. ŞEHİT VARİSLERİNİN HAKLARININ TAHAKKUKU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE SORUMLULUKLAR
   
  1. Şehit Olan Personelin Birlik Komutanlığı Tarafından Düzenlenecek Belgeler:
    
   1. Aylık bağlanması ile ilgili olarak:

    Yürürlükteki mevzuat esaslarına göre düzenlenecek belgeler, belirtilen süreler içerisinde J.Gn.K.lığına gönderilir..(Bu işlemler birlik ve kurumların Per.Şube/Ks.larınca takip edilir.)
     
   2. Nakdi Tazminat verilmesi ile ilgili olarak:

    Yürürlükteki mevzuat esaslarına göre tanzim edilecek nakdi tazminat dosyaları (Vefat eden her personel için, Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın dosya tanzim edilir) doğrudan J.Gn.K.lığına gönderilir.. (Bu işlemler birlik ve kurumların Hrk. Asyş.Şube/Ks.larınca takip edilir.)
     
   3. Mehmetçik Vakfı Yardımı ile ilgili olarak:

    T.S.K. Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği(No:2/Temmuz 1997 basımlı)'nın 56/a maddesinde belirtilen belgelerden Olay Tutanağı, Durum Belgesi ve yapılmış ise Otopsi raporu veya doktor raporu doğrudan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderilir, aynı yazıyla (Ek konulmadan) J.Gn.K.lığına da bilgi verilir. (Bu işlemler birlik ve kurumların Per.Şube/Ks.larınca takip edilir.)
     
   4. Terhis İşlemleri İle İlgili Olarak:

    Şehit personelin terhis belgesi düzenlenirken; terhis belgesinin ilgili bölümüne şehit statüsünde olduğu açıkça belirtilir ve şehit olmasına sebep olan olayla ilgili belgelerden şahsi dosyasına konularak açıklayıcı bir yazı ekinde askerlik şubelerine gönderilir.
     
  2. Dul-Yetimlerinin İkamet Ettiği Yer İl J.K.lıklarınca Düzenlenecek Belgeler (Varislerle Koordine Edilerek):

   Yürürlükteki mevzuat esaslarına göre düzenlenecek maaş tahsisine ilişkin dul ve yetim belgeleri belirtilen süreler içinde doğrudan J.Gn.K.lığına gönderilir.

   Maaş tahsis işlemleri takip edilirken; broşürün 5/d-(1) maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak, muhtaçlık şartı aranıp aranmayacağı iyi ayırt edilir ve muhtaçlık şartı gerekmeyen olaylar kapsamındaki şehit personelin varisleri için muhtaçlık belgeleri düzenlenmez.

   Yürürlükteki mevzuat esaslarına göre tanzim edilecek Nakdi Tazminata ilişkin belgeler, şehit personelin birlik komutanlığına ve J.Gn.K.lığına gönderilir.

   Bu işlemlerin her safhasında İl J.K.lıkları tarafından şehit ailesine yardımcı olunur. Tereddüte düşülen hususlarda,J.Gn.K.lığının konuyla ilgili birimleriyle koordine edilir.

   T.S.K. Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin 56/a maddesinde belirtilen belgelerden; hak sahipleri tarafından Vakfa hitaben yazılmış yardım talep dilekçeleri ve vukuatlı nüfus kayıt örneği doğrudan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderilerek, aynı yazıyla (Ek konulmadan) J.Gn.K.lığına da bilgi verilir.
    Haklarımız Fotoğrafları
    Haklarımız Dökümanları